fbpx

ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Optim Invest Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alvállalkozói Szerződéses Feltételek

mély- és magasépítés területén kötött alvállalkozási szerződésekhez

I. Általános rendelkezések

A. Definíciók

  1. AVSZF: a jelen Alvállalkozási Szerződéses Feltételek.
  2. Alvállalkozó: a Szerződésben foglaltak teljesítésére a Megrendelő felé kötelezettséget vállaló vállalkozó.
  3. Alvállalkozói díj: az a díj, amely az Alvállalkozót a Szerződésben foglaltak teljes körű, hiba- és hiánymentes, szerződésszerű és a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak  hatósági, továbbá műszaki előírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségű teljesítéséért illeti meg.
  4. Dokumentáció: minden olyan irat, terv, költségvetés, műszaki leírás, dokumentum, jegyzőkönyv, emlékeztető, ütemterv és egyéb információ, mely a Szerződéssel összefüggésben – akár annak megkötését megelőzően – az Alvállalkozó részére átadásra kerül. A Dokumentáció részévé válik továbbá az Alvállalkozó által elkészített és a Megrendelő által írásban jóváhagyott irat, (ütem)terv, költségvetés, műszaki leírás, dokumentum, információ. Amennyiben a Dokumentáció bármely eleme módosításra vagy felülvizsgáltra kerül a Megrendelő által, vagy a Megrendelő által írásban jóváhagyott módon, úgy a Dokumentáció adott elemének a legutolsó változata az irányadó.
  5. Építtető: a Megrendelő, mint fővállalkozó/generálkivitelező megrendelője.
  6. Felek: a Megrendelő és az Alvállalkozó együttesen.
  7. Fél: a Megrendelő vagy az Alvállalkozó.
  8. Megrendelő: Optim Invest Consulting Kft. Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi u.12 Fsz/2 Telephely: 8300 Tapolca Kossuth L. u 2 II/31,  Adószám: 24849483-2-43, Cgj. Sz: 01-09-185755 Ügyvezető: Bogdán Dávid, (+36 20 5916 116 ) MKIK reg.szám : 11A58548 Bankszámlaszám: 11705998-21309407  FMV/Főépítésvezető: Szerződésben rögzítve  NÜJ: Szerződésben rögzítve.
  9. Szerződés: a jelen AVSZF, valamint az Alvállalkozóval kötendő egyedi alvállalkozási szerződés és azok mellékletei együttesen.
  10. Szerződéses Dokumentumok: a Szerződés és annak valamennyi melléklete.
  11. Projekt: az Építtető által az ingatlanon megvalósítani kívánt elsődlegesen lakóépület funkciójú társasház a hozzá tartozó tárolókkal, illetve teremgarázzsal.
  12. Próbaüzem: a Szerződés szerinti kivitelezési munka átadását megelőzően a XII. fejezetben foglaltak szerint lefolytatott, gépészeti-, és a szerződéses műszaki tartalomban szereplő automatika rendszerek beindítása, működtetése, beállítása, kipróbálása az esetleges üzemzavarok kiszűrése, elhárítása céljából.

B. Értelmező rendelkezések

  1. A jelen AVSZF a Megrendelő, mint vállalkozó által az Építtetővel a Projekt megvalósítására, a kapcsolódó építőipari kivitelezési munkák elvégzésére kötött generálkivitelezési szerződés teljesítésébe bevont Alvállalkozókkal kötendő szerződések részletes feltételeit tartalmazza.
  2. Az AVSZF az Alvállalkozóval kötendő egyedi vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés – amennyiben a jelen AVSZF eltérően nem rendelkezik – megkötésére, módosítására, kiegészítésére és megszüntetésére kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásbeli formában és cégszerű aláírással ellátva kerülhet sor.
  3. A Szerződés aláírásával az Alvállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alvállalkozó esetleges általános szerződési feltételeinek alkalmazása kizárt, a Felek jogviszonyát kizárólag a Szerződés szabályozza.
  4. A Szerződés mellékletei a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, az egyedi vállalkozási szerződést annak mellékleteit és az AVSZF-et együttesen kell értelmezni és alkalmazni.
  5. Amennyiben a Szerződéses Dokumentumok között ellentmondás van, úgy az alábbi a sorrendet kell irányadónak tekinteni:
 1. egyedi alvállalkozási szerződés és annak mellékletei;
 2. ÁSZF;
 3. Dokumentáció, azon belül:
 1. vevői igények alapján módosított egyeztetési rajz alapján történt egyedi megrendelés,
 2. vevői egyeztetési rajz,
 3. eltérés jegyzék (a felek Projekt során kötött megállapodása arról, hogy a kiviteli tervtől, költségvetéstől eltérnek),
 4. kiviteli terv
 5. kiviteli ütemterv,
 6. költségvetés,
 7. építési engedélyes tervdokumentáció.

Az a) és a b) pont szerinti dokumentum – amennyiben a Szerződés aláírásakor nem áll rendelkezésre – később válik a Szerződés mellékletévé. Az a) és a b) pont szerinti dokumentum átvételét követő 8 napon belül az Alvállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy van-e eltérés a korábban a Szerződés részévé vált mellékletekhez képest. Eltérés esetén a Megrendelő utasítása alapján (amely utasítás vonatkozhat az eredeti mellékletek szerinti kivitelezésre) kell kivitelezni, a Megrendelő kérésére az eltérés szerinti munkára 10 munkanapon belül a költségvetés alapján ajánlatot kell adni. Az Alvállalkozó köteles a munkát a kivitelezési ütemterv szerinti határidőben kivitelezni.

II. A szerződés tárgya

2.1. Az Alvállalkozó a Szerződésben részletesen meghatározott kivitelezést köteles a Szerződésben, valamint a vonatkozó magyar jogszabályokban, hatósági előírásokban (kikötésekben), építési és egyéb engedélyekben, technológiai utasításokban, valamint a Megrendelő utasításaiban foglaltaknak megfelelően, a Dokumentáció szerint, szakszerűen, hiba- és hiánymentesen (tervező általi méretezési hibából adódó hibákért Alvállalkozó nem vonható felelősségre), I. osztályú minőségben elvégezni. Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kifejezetten kizárják, ennek megfelelően nem válik a Szerződés tartalmává azon szokás, amelynek alkalmazásában a Felek esetleges korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és azon gyakorlat sem, amelyet egymás között korábban esetlegesen kialakítottak. Nem válik továbbá a Szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, ide nem értve a 2.11. pontban foglaltakat.

2.2. Alvállalkozó kötelezettsége teljes körűen kiterjed a Szerződésben meghatározott feladatok elvégzésére, továbbá minden olyan munka, munkarész elvégzésére, amely a munka 2.1. pont szerinti kivitelezését biztosítja, ideértve azon feladatok elvégzését is, melyek szükségesek ahhoz, hogy a munka eredményeképpen létrejött mű (produktum) rendeltetésszerű használatra és üzemeltetésre alkalmas legyen.

2.3. Alvállalkozó a Szerződés szerinti munka elvégzésére vonatkozó kötelezettségvállalását a feladat teljeskörű ismeretében, a szükséges információk birtokában tette meg. Az Alvállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy minden olyan irat, terv, költségvetés, műszaki leírás, dokumentum, információ a rendelkezésére áll, amely a szerződésszerű teljesítéséhez szükséges. Alvállalkozó ezeket a dokumentumokat jelen szerződés aláírása előtt a tőle elvárhatógondossággal megismerte és ellenőrizte.

Alvállalkozó a Megrendelő ellenkező írásbeli utasítása és a tervek, Dokumentáció ezt követő megfelelő módosítása hiányában csak a Megrendelő által jóváhagyott Dokumentáció szerinti műszaki tartalom megvalósítására jogosult és köteles. Alvállalkozó a kivitelezési folyamat megkezdése előtt javaslatot tehet a Szerződésben meghatározottaktól eltérő, de műszakilag igazolhatóan megfelelő kivitelezési megoldások, technológiák, anyagok alkalmazására, amennyiben ezzel megtakarítás lenne elérhető a kivitelezési határidő módosítása nélkül.

2.4. Alvállalkozó kijelenti, hogy mint szakipari vállalat, rendelkezik valamennyi a Szerződés szerinti munka elvégzéséhez szükséges engedéllyel, jogosultsággal, erőforrással és szaktudással, továbbá, hogy felkészült a Szerződés szerinti munka elvégzésére.

2.5. A Megrendelő a Szerződéses Dokumentumokban felsorolt Dokumentáción felül egyéb terveket, (ütem)tervet, költségvetést, műszaki leírást nem biztosít az Alvállalkozó részére. A kivitelezéshez szükséges további ütemtervet,  az Alvállalkozó köteles a munkaterületre történő felvonulásig elkészíttetni, Megrendelővel jóváhagyatni, és a munkát a jóváhagyott műszaki megoldás szerint elvégezni. A jelen pont szerinti teljesítések ellenértékét az Alvállalkozói díj tartalmazza. A jóváhagyott, engedélyezett Dokumentációtól eltérni kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet. Amennyiben az Alvállalkozó által elkészített dokumentumok nem felelnek meg a Dokumentációnak, a jogszabályi és/vagy a hatósági előírásoknak, a vonatkozó szabványoknak, úgy Megrendelő jogosult azt kifogásaival együtt az Alvállalkozónak átdolgozás céljából visszaküldeni. Alvállalkozó köteles a visszaküldött dokumentumokat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül átdolgozni és jóváhagyás céljából ismét megküldeni. Az Alvállalkozó által elkészített dokumentumok mindaddig nem tekinthetők elfogadottnak, amíg a Megrendelő azokat írásban jóvá nem hagyta. Az Alvállalkozó részére módosításra visszaküldött dokumentumok átdolgozásából adódóan keletkező határidő módosulás az Alvállalkozó érdekkörében felmerülő oknak minősül, amennyiben a módosítás műszakilag indokolt és szükséges és amennyiben azt a Megrendelő jóváhagyta. A Megrendelő jóváhagyása nem mentesíti az Alvállalkozót az alól a kötelezettsége alól, hogy a dokumentumoknak meg kell felelniük a Dokumentációnak, a Szerződés tárgyát képező műszaki tartalomnak, a szabványoknak és egyéb kötelező érvényű előírásoknak, jogszabályoknak, továbbá az engedélyekben szereplő egyedi hatósági (közmű stb.) előírásoknak, kikötéseknek.

2.6. Alvállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az építési helyszínt és annak környezetét, a munkaterületet, valamint az Alvállalkozói díj megállapításához, a kivitelezéshez szükséges adatokat és a kockázat mértékét ellenőrizte, megismerte. A Szerződés aláírásával az előzetes ajánlati felhívás, ajánlat, tárgyalási jegyzőkönyvek, módosítások stb. érvényüket vesztik, kivéve, ha azokat a Felek a Szerződéses Dokumentumok részévé tették.

2.7. Alvállalkozó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a munkaterületre történő belépési jogát a Megrendelő bármikor jogosult egyoldalúan indokolási kötelezettség nélkül írásban megvonni, melynek eredményeképpen az Alvállalkozó nyomban kötelessé válik a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban átadni a Megrendelő számára. Alvállalkozó kijelenti, hogy lemond bármely őt esetlegesen megillető birtokvédelmi eszköz igénybevételéről, és kötelezettséget vállal, hogy semmilyen módon nem akadályozza meg, hogy a Megrendelő a munkaterületet birtokba vegye, amennyiben az addig elvégzett munka elszámolásra és kifizetésre kerül. Ennek a kötelezettségnek a megszegése esetén az Alvállalkozó naponként a nettó Alvállalkozói díj 0,5%-ának megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles, Megrendelő jogosult érvényesíteni a kötbért meghaladó teljes kárát.

2.09. Alvállalkozó a Szerződés tárgyát képező kiviteli munkákkal kapcsolatban az Építtetővel közvetlen kapcsolatot nem tarthat fenn, megállapodást nem köthet, ezen kötelezettség Alvállalkozó részről történő megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

2.10. Jelen Szerződés – és így az Alvállalkozó kötelezettsége is – magában foglalja mindazokat a tevékenységeket, illetve szolgáltatásokat is, amelyek a kiviteli munka szerződésszerű elvégzéséhez a gyakorlat, illetve a szakmai szokások szerint hozzátartoznak.

III. Alvállalkozói díj

3.1. Az Alvállalkozói díj az Alvállalkozót a Szerződésben foglaltak teljes körű, hiba- és hiánymentes, szerződésszerű és a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak megfelelő, továbbá hatósági, műszaki előírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségű teljesítéséért illeti meg.

3.2. Alvállalkozó az Alvállalkozói díjat a Szerződés feltételeinek, a feladatnak, a helyszínnek, a munkaterületnek, a Szerződéses Dokumentumokban és a Dokumentációban foglaltaknak és az egyéb körülményeknek az ismeretében, a többletmunkára vonatkozó díjazás lehetőségének, az erre vonatkozó igényének a kizárásával határozta meg, továbbá megismerte és mérlegelte a munkavégzést, az Alvállalkozói díjat és a határidők betartását befolyásoló összes körülményt. Alvállalkozó az Alvállalkozói díjat a Szerződés megkötését követően egyoldalúan nem módosíthatja (és annak módosítását nem is kezdeményezheti), e körben nem hivatkozhat sem a körülmények megváltozására, sem tévedésre, számítási hibára, ismeretek hiányára, piaci helyzet változására, sem egyéb indokra. Az Alvállalkozói díj nem módosítható a Megrendelő ellenőrzési körén kívül eső tényezőkre hivatkozással (pl.: az Alvállalkozó ajánlatában előforduló hibák, időjárási viszontagságok, műszaki szükségszerűség, vám- és adóelőírások változása stb.). Alvállalkozó kijelenti, hogy megfelelő tartalékkerettel kalkulált az előre nem látható munkákra, ráfordításokra, így többletköltség felszámítására semmilyen címen nem jogosult.

3.3. Az Alvállalkozói díj tartalmazza a Szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges, illetve annak rendeltetésszerű használatát biztosító minden Alvállalkozói kötelezettség, illetve munka teljesítésének az ellenértékét, az összes szolgáltatást, szállítást és teljesítést, a közvetlen és közvetett költségeket, alvállalkozói nyereséget, ár- és árfolyamváltozások kockázatát és költségeit, adókat, vámokat, bérleti díjat, illetéket, járulékot és egyéb közterheket, hatósági és szakági engedélyek beszerzésének a költségét, a teljesítés során esetlegesen szükségessé váló valamennyi hatósági és egyéb egyeztetések költségét, díját, továbbá a mintavétel és az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati, egyéb vizsgálati és mérési költséget, az átadási dokumentáció elkészítését, amelyek a Szerződés I. osztályú hiba- és hiánymentes, a kivitelezési munka rendeltetésszerű használatához szükséges funkció- és átvételképes, az Építtető és a hatóságok által elfogadható teljesítéséhez szükségesek, még akkor is, ha ezek a Szerződésben nincsenek feltüntetve vagy részletezve. Ez alól kivételt képez az ÁFA, amely a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabály szerint előírt, mindenkor hatályos mértékben és módon kerül megfizetésre. A Szerződés szerinti munkák megvalósítása során bármilyen okból bekövetkező árváltozásokat az Alvállalkozó a Megrendelővel szemben nem érvényesítheti. A Felek úgy tekintik, hogy az árváltozások várható mértékére vonatkozó becslését az Alvállalkozó beépítette az Alvállalkozói díjba.

3.4. Az Alvállalkozói díj eltérő megállapodás hiányában a fentieken túlmenően magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan az Alvállalkozó által beépítendő valamennyi anyagárat, külföldi- és belföldi anyagszállítási- csomagolási díjakat, valamint a felelős műszaki vezetés és a helyszíni irányítás díját, a munkabért és járulékait, a vízszintes és függőleges anyagmozgatás, daruzás költségeit, a szükséges építési segédszerkezetek, a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények (dúcolatok, megtámasztások, állványok, partbiztosítások, védőkorlátok, stb.) telepítésének, készítésének, helyszínen tartásának és elbontásának költségeit, az Alvállalkozó által végzett munkák, illetve a munkavégzésével összefüggésben szükségessé váló más által elvégzett munkák ideiglenes megvédésének, az Alvállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit, a fel- és levonulással, a szükséges és jogszabályban előírt munka-, tűz-, és környezetvédelmi előírások betartásából eredő költségeket, minden kiegészítő és mellékmunka, segédanyag, felszerelés, a munkák elvégzéséhez szükséges berendezés, felszerelés és gép díját és költségét, a tárolás, raktározás költségeit, munka végzéséhez szükséges, a munkaterületen kívüli közterület-foglalások, ideiglenes vagy tartós útzárak, kapcsolódó vagy egyéb forgalomkorlátozások és módosítások teljes körű költségeit, az építéshez szükséges Az Alvállalkozói díj tartalmazza továbbá a szavatossági és jótállási időszak alatt az Alvállalkozó kivitelezési hibájából eredő elvégzendő kijavítási, kicserélési munkák ellenértékét az átadás-átvételi eljárás, a birtokbaadás, az építési engedélyen kívül a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, a használatbavételi engedélyezés során előírt kikötések teljesítéséhez szükséges munkák elvégzésének a költségeit, a hatósági és használatbavételi eljárások lefolytatása során az Alvállalkozó hatékony közreműködésének ellenértékét, továbbá minden olyan további kiadást, amely a Szerződésben szereplő műszaki tartalom teljes körű elvégzéséhez szükségeltetik.

3.6. A fel- és levonulás költségei akkor is benne foglaltatnak az Alvállalkozói díjban, ha azok a költségvetésben nincsenek külön felsorolva.

3.7. A Megrendelő jogosult a Szerződés műszaki tartalmát egyoldalúan csökkenteni vagy növelni, munkarészeket elhagyni, illetve az(oka)t saját maga kivitelezni. Ilyen esetben tételes elszámolás esetén a Szerződés szerinti egységárak változatlanok maradnak és az Alvállalkozói díj az így elmaradó, illetve megnövekedett munkák egységár alapulvételével kiszámított értékével csökken, illetve nő. Átalányáras elszámolás esetén a Felek az Alvállalkozói díj mértékét az elmaradó mennyiség és a költségvetési egységár szorzatának megfelelő összeggel csökkentik, pótmunka esetén az árképzésre a 4.6. pontban foglaltak irányadóak. Az Alvállalkozó a műszaki tartalom csökkentése esetén sem elmaradt haszon, sem bevételkiesés címén, sem egyéb jogcímen semmilyen igényt nem terjeszthet elő, követelés érvényesítésére nem jogosult.

3.8. A Megrendelő jogosult egyoldalú nyilatkozatával az Alvállalkozóval szemben (akár a jelen Szerződés alapján, azzal bármely összefüggésben, akár egyébként) fennálló vagy a jövőben felmerülő követeléseit az Alvállalkozót megillető díjba és esetleges egyéb követelésébe beszámítani.

3.9. Alvállalkozó kötelezettséget vállal, hogy semmilyen körülmények között nem tart igényt díjazásra közvetlenül az Építtetőtől, ilyen igényt az Építtetőtővel szemben nem támaszt. Ennek a rendelkezésnek a megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

IV. Elszámolás

A/ Átalányáras elszámolás

4.1. Átalányáras elszámolás esetén az Alvállalkozói díj az Alvállalkozó által benyújtott, és Megrendelő által elfogadott költségvetés alapján megállapított fix átalányár. Az Alvállalkozó mennyiségi eltérésből, esetleges nehézségekből, számszaki és kalkulációs hibákból származó igényeket a Szerződés megkötése után semmilyen jogcímen nem támaszthat a Megrendelővel szemben.

B/ Tételes elszámolás

4.2. Tételes elszámolás esetén az Alvállalkozói díjat a Szerződéses Dokumentumok alapján az Alvállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által írásban elfogadott költségvetésben foglalt egységárak alkalmazásával, az Alvállalkozó teljesítésének tételes felmérése alapján kell megállapítani. A tételes elszámolás szerint meghatározott Alvállalkozói díj esetén az Alvállalkozó a ténylegesen és szerződésszerűen elvégzett, a Megrendelő által felmért és igazolt munka ellenértékére jogosult.

4.3. A technológiailag szükséges munkanemek költségét a rögzített egységárak tartalmazzák. Az Alvállalkozó a Szerződés teljesítéséig nem módosíthatja az alkalmazott egységárakat.

C/ Többletmunka és pótmunka

4.4. Az Alvállalkozó köteles elvégezni a Szerződés tartalmát képező, a Szerződésben, illetve a Szerződéses Dokumentumok valamelyikében szereplő azon munkákat is, amelyek a költségvetésben, az Alvállalkozói díj meghatározásánál nem, vagy nem kellő mértékben kerültek figyelembevételre, továbbá az olyan munkákat is, amely(ek) nélkül a mű/létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).

4.5. Az Alvállalkozó köteles elvégezni a pótmunkát is. Pótmunkának minősülnek a Megrendelő által utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló azon munkák, amelyek nem képezik részét a Szerződés műszaki tartalmának. A pótmunka ellenértékét az átalánydíj alapjául szolgáló költségvetésben szereplő egységárak (egyösszegű árengedmény esetén arányosítással számolt egységárak) alkalmazásával kell megállapítani, ilyenek hiányában az Alvállalkozó által kidolgozott ajánlat alapján történik. Pótmunka csak a Szerződés Felek általi kétoldalú írásbeli módosítását követően végezhető, azzal, hogy az Alvállalkozói díj 5%-át meg nem haladó mértékig az Alvállalkozónak a pótmunkát akkor is el kellene végeznie, amennyiben a Felek között a pótmunka tekintetében megállapodás nem jött létre, azzal, hogy ebben az esteben a Felek utólag kötelesek a pótmunka tekintetében a fentiek szerint elszámolni egymással. Az építési napló útján pótmunkát elrendelni nem lehet, az építési naplóban a munkavégzésre, munkaszervezésre vonatkozó bejegyzés, utasítás semmilyen körülmény közt nem minősül pótmunka megrendelésnek. Amennyiben a Felek a pótmunkára vonatkozóan megállapodni nem tudnak, Megrendelő jogosult azt harmadik személy alvállalkozóval elvégeztetni, amely alvállalkozó munkavégzését az Alvállalkozó nem akadályozhatja, nem korlátozhatja, ezen további alvállalkozóval együttműködni köteles. Az Alvállalkozói díj 5%-át meg nem haladó mértékű pótmunka elvégzése (akár az Alvállalkozó, akár más harmadik személy alvállalkozó által) a Felek kifejezett megállapodása hiányában az ütemterv szerinti határidőket nem módosítja.

4.6. Átalányáras elszámolás esetén az Alvállalkozó a Szerződésben meghatározott díjon felül semmilyen jogcímen nem érvényesíthet további díj-, költség- vagy egyéb igényt, kivéve a Megrendelő által írásban megrendelt és megállapodott pótmunkák ellenértékét. Minden olyan, az Alvállalkozó által elvégzett munka ellenértéke, amely munkára vonatkozóan nincs írásbeli pótmegrendelés, a Szerződésben megállapított átalánydíjazással kiegyenlítettnek tekintendő. A többletmunkákért az Alvállalkozót a Szerződésben meghatározott díjon felül külön díjazás nem illeti meg, nem jogosult továbbá a többletmunkával kapcsolatban felmerült költségei megtérítésére.

4.7. Tételes elszámolás esetén a költségvetésben nem szereplő árak esetén a Megrendelő által elfogadott árakat kelt alapul venni.

V. A teljesítési határidő

5.1. A kivitelezési határidők (rész-, és véghatáridők) a Szerződésben, a kivitelezési (teljesítési) ütemtervben kerülnek rögzítésre. A kivitelezési ütemtervet az Alvállalkozó köteles elkészíteni, a Megrendelő által jóváhagyott kivitelezési ütemterv a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

5.2. A munkavégzés a Szerződés aláírását és a munkaterület átadás-átvételét követően kezdhető meg. A munkaterület átadására a Szerződésben meghatározott időpontban kerül sor.

5.3. Alvállalkozó a munkavégzést a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles megkezdeni, oda legkésőbb 5 munkanapon belül köteles felvonulni.

5.4. A rész-, és véghatáridők kötbérterhesek a Szerződés vonatkozó részeiben meghatározott szabályok szerint. A kötbér a késedelem teljes időtartamára jár.

5.5. Alvállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a részhatáridőknél, illetve a véghatáridőnéI korábbi teljesítésre és a Szerződésben meghatározott időpontnál korábbi időpontban részszámla vagy végszámla kiállítására.

5.6. A kedvezőtlen időjárás miatt fellépő nehézségek okán a teljesítési határidő, illetve a rész- és véghatáridő csak a Megrendelő egyetértésével, a Szerződés megfelelő módosításával hosszabbítható meg. Az Alvállalkozó kötelessége, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt fellépő nehézségek kiküszöbölésére időben tegyen megelőző intézkedéseket. Alvállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben megszüntethető legyen és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja, egyben lehetősége szerint köteles saját hatáskörében eljárni azok elhárítása érdekében.

5.7. Az állásidők és az építkezés menetéből adódó üzemszünetek esetleges, az Alvállalkozónál jelentkező költségei nem érvényesíthetőek a Megrendelővel szemben A tervezett állásidőről és az építkezés menetéből adódó üzemszünetekről a Megrendelő köteles az Alvállalkozót előzetesen az építési napló útján tájékoztatni.

5.8. Az Alvállalkozó köteles a Megrendelőt a tevékenységének egyes munkafolyamatairól, a munka kivitelezési ütemtervhez viszonyított állásáról az építési naplóban folyamatosan és naprakészen tájékoztatni annak érdekében, hogy a Megrendelő a munkaterületen dolgozó egyes kivitelezők munkavégzését összehangolhassa.

5.9. Amennyiben a kivitelezés nem a kivitelezési ütemtervnek megfelelően halad, úgy az Alvállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni és új ütemtervet készíteni, feltüntetve azon módosításokat, intézkedéseket, amelyekkel az Alvállalkozó az eredeti rész- vagy végteljesítési határidők betartását biztosítani kívánja.

5.10. Az a körülmény, hogy a Megrendelő a benyújtott kivitelezési ütemterveket, leírásokat stb. elfogadja és/vagy jóváhagyja, nem mentesíti az Alvállalkozót a Szerződés szerinti határidőre történő teljesítési kötelezettsége alól.

VI. A munkaterület

6.1. A Megrendelő köteles a munkaterületet az Alvállalkozó számára munkavégzésre alkalmas állapotban átadni, illetve az építési ütemtervben rögzített ütemezésnek megfelelően részmunkaterületet biztosítani. 

6.2. A munkaterület szabályszerű átadás-átvételét az építési naplóban is dokumentálni kell. Az Alvállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet a Szerződés megkötése előtt megvizsgálta, azt munkavégzésre alkalmasnak találta. Az Alvállalkozó a munkaterület átadás-átvétele során köteles a munkaterületet megvizsgálni és a Megrendelőt tájékoztatni az észlelt hiányosságokról. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy Alvállalkozó a munkaterületet a tevékenysége elvégzéséhez elfogadta. Az Alvállalkozó a munkavégzés során köteles a Megrendelő felé haladéktalanul írásban jelezni, amennyiben a munkaterületet illetően olyan hátrányos változás következett be, amely a munkavégzést akadályozza vagy elnehezíti. Ezen értesítés elmaradása esetén az Alvállalkozó a Megrendelővel szemben a munkaterülettel összefüggésben igény, követelés érvényesítésére nem jogosult.

6.3. Az Alvállalkozó kijelenti, hogy a munkaterülettel kapcsolatos speciális, helyi munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi, illetve egyéb előírásokat megismerte és kötelezettséget vállal, hogy a tevékenysége során azokat betartja.

6.4. Eltérő megállapodás hiányában az Alvállalkozó ezen területen köteles saját felvonulási területet kialakítani és annak rendjéről, tisztántartásáról, vagyon- és tűzbiztonságáról, valamint higiénés feltételeiről gondoskodni. Alvállalkozó köteles gondoskodni a Megrendelő által szolgáltatott anyagok és berendezések védelméről is, a jelen bekezdésben foglalt költségeket az Alvállalkozói díj magában foglalja.

6.5. Alvállalkozó köteles az építkezés helyszínét, a munkaterületet, az igénybe vett közterületet – járda, úttest – saját költségén folyamatosan rendben és tisztán tartani, a keletkezett hulladékot és építési törmeléket rendszeresen, de legalább heti gyakorisággal, a munkavégzést követő hét első munkanapján munkakezdésig  az építési területen Megrendelő által biztosított konténerekbe lehordani. A munka befejezésekor, illetve esetleges részteljesítés esetén az Alvállalkozó köteles a munkaterületet megtisztítani és onnan a berendezéseit, gépeit, egyéb eszközeit eltávolítani. A munkaterület megtisztítása nélkül munka nem jelenthető készre, illetve nem vehető át. A teljesítésigazolás kiadásának feltétele, hogy az Alvállalkozó a munkaterületről levonuljon és azt a Megrendelőnek abban az állapotban, amelyben azt átvette, visszaadja. Amennyiben Alvállalkozó ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a teljesítésigazolás kiadását megtagadni és az Alvállalkozót a takarítási feladatok azonnali elvégzésére utasítani, illetve ezen feladatokat mással elvégeztetni és a felmerült költségeket az Alvállalkozóval szemben akár az Alvállalkozói díjba történő beszámítás útján érvényesíteni. Közterület foglalás csak a kijelölt területen történhet, a Megrendelő előírásai szerint. Az elfoglalt területre vonatkozó tulajdonosi/hatósági előírások betartása kötelező. Növényzet és esetleges fakivágás, csak az illetékes önkormányzat előzetes engedélye birtokában lehetséges. Csatornák- lefolyók, védelme, tisztántartása az Alvállalkozó önálló felelőssége. Alvállalkozó veszélyes hulladék esetén köteles a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet rendelkezései szerint eljárni.

6.6.       Cégtábláknak, hirdetéseknek a munkaterületen történő elhelyezésére csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor. Alvállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. A Megrendelő az Alvállalkozó által a fentiek szerint igénybe vett reklámfelületekért díjat jogosult felszámítani.

VII. Teljesítés

7.1. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység kivitelezési dokumentáció alapján végezhető. Amennyiben a Szerződés tárgya olyan munka, amellyel kapcsolatosan kivitelezési dokumentációt szükséges készíteni, Alvállalkozó akkor jogosult és köteles a munkát megkezdeni, amennyiben a kivitelezési dokumentáció a munkaterületen rendelkezésre áll. Felek rögzítik, hogy a kivitelezési dokumentációt a Megrendelő 1 pld digitális formában szolgáltatja. Alvállalkozó kötelezettséget vállal, hogy legalább egy nyomtatott példányt biztosít a munkaterületen az adott időpontban érvényes kivitelezési dokumentációból. Alvállalkozó a teljesítés során csak a Megrendelő által — legalább a munkakezdést 15 nappal megelőzően — jóváhagyott, engedélyezett és bemutatott technológiát és anyagot alkalmazhat. Alvállalkozó a Dokumentációban meghatározott műszaki tartalmat, technológiát, anyagot, segédszerkezeteket, ideiglenes létesítményeket csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével változtathatja meg. Minden anyagot, amelyet az Alvállalkozó felhasznál, adatlap és teljesítmény nyilatkozat formájában be kell mutatni a Megrendelőnek jóváhagyás céljából, ha az a terveken, illetve költségvetésben nem pontos típussal szerepel.

7.2. Az építési munkaterület átadása előtt az Építtető az e-építési naplót a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24/B. § rendelkezései szerint, majd ezt követően az első elektronikus építési főnaplót (e-főnapló) – a Megrendelő, mint generálkivitelező adatainak megadása mellett – készenlétbe helyezi. Az Építtető az e-építési napló alkalmazási felületén az építési munkaterületet átadja a Megrendelőnek, mint generálkivitelezőnek. Az e-főnapló megnyitottá válik, miután a Megrendelő, mint generálkivitelező a munkaterület átadását elfogadta. Az építési munkaterület átadását az első e-főnaplóban rögzíteni kell, ezt követően lehet a helyszínen az építési munkavégzést elkezdeni. Az Alvállalkozó e-alnaplóját a Megrendelő az alvállalkozási szerződés adatainak rögzítésével párhuzamosan állítja készenlétbe.

Az e-főnapló vezetése a Megrendelőnek vagy megbízása esetén a Megrendelő felelős műszaki vezetőjének, az e-alnapló vezetése az Alvállalkozónak vagy megbízása esetén az Alvállalkozó felelős műszaki vezetőjének a feladata.

Az e-főnapló és az e-alnapló a munkaterület átvételekor az átvétel időpontjának rögzítésével nyílik meg és a munkaterületről levonulás időpontjának rögzítésével zárul le. Felek az e-építési naplóba történő bejegyzéssel kötelesek egymást a Szerződéssel kapcsolatos valamennyi tényről, körülményről, továbbá azokról az építési tevékenységet érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a Szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik.

A Felek a határidőkre, illetve a pénztartozásra vonatkozó bejegyzésről a bejegyzéssel egyidejűleg a másik felet írásban is (az e-mail is megfelelő, amennyiben annak kézhezvételét a címzett fél 24 órán belül olvasási visszaigazolással vagy válasz e-mail-lel visszaigazolta) kötelesek értesíteni.

Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az e-építési naplót az Építtető megbízása alapján az Építtető műszaki ellenőre, valamint alvállalkozói e-építési napló esetén a Megrendelő vagy felelős műszaki vezetője folyamatosan ellenőrzi, és abban észrevételeit, megállapításait rögzíti. Alvállalkozó köteles az e-alnaplóhoz hozzáférést biztosítani.

Építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az e-építési napló melléklete a fedezetkezelő által kezelt elektronikus alvállalkozói nyilvántartás.

Az Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy az Építtető műszaki ellenőrként a BN Zrt.-t bízza meg. A műszaki ellenőr az Építtető helyszíni képviselőjének minősül.

7.3. Az e-építési naplóba történő bejegyzésre csak a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott személyek jogosultak. A Felek egymás bejegyzéseit észrevétel, illetve ellenészrevétel hiányában is kötelesek aláírni (tudomásul venni), hogy ezzel igazolják a másik fél bejegyzésének tudomásul vételét. Alvállalkozó az e-alnaplót a 191/2009. (IX. 15 rendeletben meghatározottak szerint köteles vezetni. Amennyiben az Alvállalkozó az építési naplót nem az előírások szerint vezeti, úgy az részéről szerződésszegésnek minősül.

Amennyiben az Alvállalkozó valamely, az építési napló vezetésével kapcsolatos kötelezettségét nem, nem az előírások szerint vagy késedelmesen teljesíti, a kötelezettség megfelelő teljesítéséig naponként 100.000 Ft kötbér megfizetésére köteles.

7.4. Tételes elszámolás esetén az Alvállalkozó felmérési napló vezetésére is köteles. A felmérési napló vezetésére a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

7.5. Minden egyes, a szerződéses műszaki tartalom és a kivitelezési ütemterv szerinti egybefüggő munkarész befejezését követően az Alvállalkozónak az elkészült munka minősítését el kell végeznie, vagy végeztetnie és a minősítést a Megrendelő részére át kell adnia. A Megrendelőnek azt jóvá kell hagynia ahhoz, hogy a következő munkarész megkezdhető legyen.

Az Alvállalkozó feladata a szabványoknak való megfelelőség igazolása, illetve a Megrendelő által az egyedi alvállalkozási szerződésben előírt minőségvizsgálatok, ellenőrzések (mintavétel, tömörségi vizsgálatok, szilárdsági vizsgálat stb.) elvégzése és azok kiértékelése, valamint a szükséges szakvélemények, műbizonylatok, a Szerződésben és a tervdokumentációban előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések elkészítése azok költségeinek viselése mellett. Amennyiben az Alvállalkozó nem tudja bizonyítani az adott munkarész megfelelő teljesítését, úgy a Megrendelő jogosult az Alvállalkozó költségére beszerezni valamely minőségellenőrző intézet (pl. ÉMI) szakértői véleményét.

Egyetlen munkarész sem takarható el a Megrendelő ellenőrzése és jóváhagyása előtt. Az eltakarásra kerülő munkarészről az eltakarást megelőző 2 (kettő) munkanappal az Alvállalkozónak értesítenie kell a Megrendelőt, megjelölve az eltakarás időpontját. Amennyiben az Alvállalkozó nem, vagy késve értesítette a Megrendelőt, a Megrendelő elrendelheti az eltakarás visszabontását az Alvállalkozó költségén. Bármely olyan munkát, amely mérést igényel, külön naplóban, jegyzőkönyvben és rajzrészleten kell rögzíteni eltakarás előtt. A méréseknél a Megrendelő részére az ellenőrzés lehetőségét a mérés napját legalább 3 nappal megelőző tájékoztatás útján biztosítani kell. A mérési naplót az Alvállalkozónak és a Megrendelőnek alá kell írni. Az Alvállalkozó az eltakart munkarészekért teljes felelősséggel tartozik abban az esetben is, amennyiben a Megrendelő az ellenőrzési jogát nem gyakorolja.

7.6. A munkavégzés módjának, továbbá a teljesítés és a felhasználásra kerülő anyagok minőségének és egyéb szerződéses feltételek és utasítások teljesülésének ellenőrzése céljából a Megrendelő korlátlanul jogosult belépni a munkaterületre. Az Alvállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő az Alvállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte. Alvállalkozó köteles tehetővé tenni a hatóságok és az Építtető részére a munkaterület ellenőrzését.

7.7. Alvállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles a Megrendelővel, az Építtetővel, az Építtető műszaki ellenőrével és az építési területen tevékenységet végző harmadik személyekkel, más alvállalkozókkal együttműködni. Alvállalkozó nem végezhet olyan tevékenységet, amelyik más alvállalkozó tűz-, baleset- és munkavédelmi előírásait sérti. Az együttműködés során az Alvállalkozó köteles a Megrendelővel folyamatosan kapcsolatot tartani és a koordinációs megbeszéléseken (kooperációkon) legalább felelős műszaki vezetője útján részt venni. Abban az esetben, ha Alvállalkozót olyan személy kívánja képviselni a kooperáción, aki a Szerződésben nem került meghatározásra, akkor annak a személynek rendelkeznie kell Alvállalkozó részéről érvényes, írásbeli meghatalmazással.

A Felek által ismert, hogy a kooperációról történő Alvállalkozói távolmaradás döntésképtelenséget, rendkívüli fennakadásokat és ezáltal késedelmet, anyagi kárt okozhat. Éppen ezért ha az Alvállalkozó távol marad a kooperációról, úgy szerződésszegési kötbér jogcímén köteles alkalmanként a nettó Alvállalkozói díj 0,1%-ának megfelelő, de minimum 50.000 Ft összeget megfizetni a Megrendelő részére a Megrendelő fizetési felszólítása alapján. A Megrendelő jogosult a kötbérkövetelését az Alvállalkozó soron következő részszámlájába vagy egyébként az Alvállalkozói díjba történő beszámítás útján érvényesíteni.

Alvállalkozó köteles a Projekttel kapcsolatos és az Alvállalkozó munkáját érintő hatósági és egyéb eljárásokon, egyeztetéseken Megrendelői értesítését követően aktívan részt venni és ott mindenekelőtt a Megrendelő érdekeit szem előtt tartva nyilatkozni, eljárni.

Az Alvállalkozó részére utasítást a Megrendelő vagy a Megrendelő által írásban megjelölt más személy, így különösen az Építtető műszaki ellenőre, a BN Zrt. és képviselői adhat(nak), az Alvállalkozó ezen utasításokat köteles végrehajtani. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, az Alvállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, az Alvállalkozó a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára köteles elvégezni. Az Alvállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

7.8. A Megrendelő jogosult a kivitelezési ütemtervtől egyoldalúan eltérni, ennek keretében írásbeli utasításban a munkavégzést meghatározott időre felfüggeszteni. A Megrendelő fenti intézkedése, illetve a határidők módosítása esetén és okán az Alvállalkozó nem válik jogosulttá a Szerződéstől való elállásra, felmondásra, illetve további díjazás követelésére Alvállalkozó a Megrendelői utasítás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül igényelheti a felfüggesztéssel vagy a változással járó ésszerű, indokolt és igazolt, a Megrendelő által elfogadott többletköltségeinek megtérítését, kivéve, ha a határidők módosítása jogszabályi, vagy hatósági rendelkezések okán, az Építtető utasítása vagy vis maior miatt vált szükségessé.

7.9. A Megrendelő jogosult :

a Szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni vagy csökkenteni;

önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;

munkák bármely részét, Alvállalkozó egyet értésével bármilyen technológiai vagy időbeli sorrend szerint megváltoztatni;

 • bármely munka anyagát, technológiáját, minőségét megváltoztatni, kifogásolni vagy megtagadni a Szerződéstől eltérő, előzetes megrendelői írásbeli hozzájárulás nélkül alkalmazott technológiát, eszközöket;

a munka bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méreteit megváltoztatni;

az Alvállalkozó költségére más alvállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, ha felszólítására az Alvállalkozó a kifogásolt munkát a Megrendelő által meghatározott határidőre nem javítja, illetve nem pótolja;

 • a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni.

Az Alvállalkozó szavatolja, hogy az általa alkalmazott építési eljárások, felhasználásra kerülő anyagok, eszközök, berendezések, felszerelések műszaki megoldások, technológiák, tervek tekintetében harmadik személynek nincs olyan joga, ideértve a szellemi tulajdonjogot is, amely ezek jogszerű alkalmazását, felhasználását, illetve harmadik személyek jogát— különösen, de nem kizárólag szabadalmi jogát, szerzői jogát, szellemi alkotáshoz fűződő vagy védett ismeretre (know-how) vonatkozó jogát—sérti. Az Alvállalkozó a harmadik személyek által, az alkalmazott építési eljárásokkal, felhasználásra kerülő anyagokkal, eszközökkel, berendezésekkel, felszerelésekkel, műszaki megoldásokkal, technológiákkal, tervekkel bármely összefüggésben és jogalapon esetlegesen támasztott igényektől vagy követelésektől a Megrendelőt teljes mértékben mentesíti, és ezen igényeknek, illetve követeléseknek az Alvállalkozó tesz eleget, a Megrendelő ezzel kapcsolatos felelőssége kizárt.

Az Alvállalkozó jelen pontban foglalt jótállási és szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott anyagokra. Az átadott anyagok listáját és mennyiségét a Felek jegyzőkönyvben rögzítik, ezen anyagok vonatkozásában a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerinti minőség-tanúsítványt, teljesítménynyilatkozatot a Megrendelő köteles beszerezni. Az átadás-átvételtől kezdődően az Alvállalkozó viseli az átadott anyagokban saját maga vagy közreműködője által okozott kárt és mindazon kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni (kárveszély). Amennyiben az Alvállalkozó az átadott anyagot, eszközt elveszíti, köteles azt saját költségét azonos anyaggal/eszközzel pótolni. Az Alvállalkozó köteles a Megrendelő által átadott anyagok megfelelő kezeléséről és tárolásáról gondoskodni, köteles a felhasználást megfelelően dokumentálni, a felhasznált anyagmennyiséget rögzíteni. A fel nem használt anyaggal az Alvállalkozó köteles elszámolni, azt a Megrendelő részére visszaadni. Az Alvállalkozó nem jogosult a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott anyagot a munkaterületről el-/kivinni. Az Alvállalkozó az átadott anyagokon, berendezéseken, felszereléseken nem szerez tulajdonjogot.

Alvállalkozó kizárólag a Megrendelő által a Dokumentációban előírt, I. osztályú minőségű, típusú és műszaki jellemzőkkel rendelkező építőanyagot építhet, illetve szerelhet be. A beépítésre kerülő anyagoknak és berendezéseknek ki kell elégíteniük a jogszabályok által támasztott követelményeket, ezen felül meg kell felelniük az irányadó munkavédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, tűzvédelmi és tűzbiztonsági követelményeknek és egyéb jogi és szakmai előírásoknak. Amennyiben egy adott anyag vagy berendezés minősége, típusa vagy műszaki jellemzője nincs egyértelműen meghatározva, vagy egyáltalán nem szerepel a Dokumentációban, de az Alvállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, abban az esetben az Alvállalkozó köteles első osztályú, a vonatkozó szabványoknak és jogszabályi előírásoknak, valamint az adott célnak megfelelő anyagot és berendezést beépíteni, illetve felhasználni. Valamennyi építőanyag kizárólag új lehet, és kizárólag a szavatossági határidőn belül használható fel. Az építőanyagokat tárolni, felhasználni, beszerelni vagy beépíteni kizárólag a gyártó előírásainak és javaslatainak megfelelően lehet. Amennyiben alkalmazható magyar szabvány nem áll rendelkezésre, a kivitelezés adott részét a vonatkozó „DIN szabványok”-nak megfelelően kell elvégezni. A Megrendelő semmilyen körülmények között nem köteles elfogadni és átvenni másodosztályú építési munkálatokat, anyagokat, berendezéseket és termékeket.

A jelen pontnak, a vonatkozó jogszabályok előírásainak meg nem felelő, illetve egyébként veszélyes anyagok beépítése esetén Megrendelő az Alvállalkozó költségére kérheti az adott anyag, illetve berendezés kibontását és megfelelő anyag beépítését.

A Megrendelő bármikor jogosult az Alvállalkozó által felhasználni, beépíteni vagy beszerelni kívánt építőanyagot az építési munkálatok során ellenőrizni. Az ellenőrzéshez az Alvállalkozó köteles minden segítséget megadni a Megrendelő részére, továbbá a Megrendelő kérésére köteles bemutatni a származási, minőségi és egyéb olyan igazolásokat, melyek átadás-átvételi eljárás tárgyát képezik.

A Megrendelő jogosult kifogást emelni bármilyen építési munkálat és építőanyag tekintetében, amennyiben az nem felel meg a Dokumentációnak, a vonatkozó szabványok előírásainak vagy az elvégzett vizsgálatoknak, és ez esetben az Alvállalkozó saját költségén köteles a kifogásolt anyagot kicserélni, vagy a kifogásolt munkát megfelelő módon kijavítani. Amennyiben egy építőanyag nem megfelelő, és ez csak annak felhasználása vagy beépítése után derül ki, abban az esetben az Alvállalkozó köteles saját költségén a kifogásolt építőanyagot elbontani, kicserélni és valamennyi szükséges munkát újra elvégezni.

A végzett munka, vagy beépítésre került anyag, szerkezet, termék, gép és berendezés minőségmegfelelőségi vitája esetén a Megrendelő jogosult független vizsgálatot kérni az általa megjelölt intézettől, azzal, hogy amennyiben a vizsgálat eredménye az Alvállalkozó számára elmarasztaló, a vizsgálat költségét az Alvállalkozó viseli, ezen követelését Megrendelő jogosult az Alvállalkozói díjba beszámítani. Az Alvállalkozó köteles a vizsgálat eredményeként a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul, költségtérítés nélkül elvégezni.

Az Alvállalkozó kötelessége, hogy késedelem nélkül értesítse a Megrendelőt, ha a Dokumentációban kötelezően előírt bármely építőanyag a megadott határidőn belül, vagy egyáltalán nem szerezhető be, vagy ha a meghatározott minőségben vagy műszaki jellemzőkkel nem szerezhető be. Ebben az esetben az Alvállalkozó köteles a Megrendelő részére az adott Építőanyag helyettesítésére javaslatot tenni. A Megrendelő köteles ésszerű módon kiválasztani és meghatározni a helyettesítő anyagot vagy berendezést, az Alvállalkozó pedig köteles elfogadni a Megrendelő döntését abban az esetben is, ha a Megrendelő által választott helyettesítő anyag vagy berendezés nem szerepel az Alvállalkozó javaslatai között.

Az Alvállalkozó által használt mérőeszközöknek minden esetben kalibráltnak, illetve szükség esetén hitelesítettnek kell lennie. Ennek tényét a mérőeszköz használata előtt Alvállalkozó külön kérés nélkül köteles Megrendelő felé igazolni a kalibrálási és hitelesítési jegyzőkönyvek másolatának átadásával.

7.10. Felek rögzítik, hogy a szerződéses rész- és véghatáridők normál munkarend szerinti munkavégzést feltételezve kerültek meghatározásra. Normál munkarend – munkaszüneti és ünnepnapok kivételével – a hétfőtől péntekig 7:00-17:00 közötti időszakban történő munkavégzést jelenti.  Alvállalkozó külön költség felszámítása nélkül, a határidők betartása érdekében – amennyiben ez az Alvállalkozó hibájából szükségessé válik – kötelezi magát a jogszabályi keretek között a folyamatos nyújtott műszakban (07-19 óráig) történő, illetve a hétvégi (szombat) munkavégzésre. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során vasárnap, valamint a hivatalos állami ünnepnapokon, és a helyi rendeletekben tiltott időpontokban nem folyik munkavégzés. A folyamatos munkavégzés kötelezettségétől csak és kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli (építési napló, kooperációs emlékeztető, stb.) engedélyével térhet el.

7.11. Alvállalkozó hibájából eredő késedelem, illetve az ütemtervtől való elmaradás esetén az Alvállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni az elmaradás kiküszöbölése érdekében, így köteles különösen a Megrendelő írásbeli felszólítására a munkálatokat felgyorsítani. Ha a késedelem a Megrendelő megítélése szerint veszélyezteti a határidők betartását, vagy ha az Alvállalkozó intézkedése a Megrendelő megítélése szerint nem kielégítő, a Megrendelő az Alvállalkozó költségére jogosult más alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, illetve a Szerződést felmondani. Az Alvállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a más alvállalkozó bevonásával összefüggésben felmerült teljes kárát és minden költségét, így különösen a teljesítésbe bevont más alvállalkozó díját, amely összeget az Alvállalkozó nem jogosult kifogásolni. Amennyiben az Alvállalkozó érdekkörében felmerült okból késedelem, illetve az ütemtervtől való elmaradás következik be, és ennek kiküszöbölése érdekében az Alvállalkozónak rendkívüli munkavégzést kell teljesítenie (a normál munkarendtől eltérő időpontokban, illetve időtartamban), úgy az ebből eredő, a Megrendelőnél felmerülő többletköltséget (így különösen a műszaki felügyelet (építésvezetés) biztosításának a költségeit) az Alvállalkozó köteles a Megrendelő részére megtéríteni.

7.12. Alvállalkozó haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, ha olyan, az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény merül fel, amely vonatkozásában nem elvárható, hogy az Alvállalkozó a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa, és amely körülmény a szerződésszerű teljesítést bármely okból akadályozza, vagy lehetetlenné teszi. Az értesítés elmaradása, vagy késedelmes bejelentése hiányában az Alvállalkozó az akadályozó körülményre a szerződésszegés kapcsán a kimentés körében nem hivatkozhat, az értesítés elmaradásából, késedelmes teljesítéséből eredő károkért az Alvállalkozó felel.

7.13. Minőségbiztosítás terén az Alvállalkozó köteles az alábbiak teljesítésére: az anyagok, felszerelések és berendezések minőségének és a különféle munkák különböző típusainak és jellemzőinek megállapításához az Alvállalkozó minőségbiztosítási tervet készít . A minőségbiztosítási terv a Szerződés mellékletét képezi, az egyeztetett mellékletet az Alvállalkozó a Szerződéshez csatolja az aláírással egyidejűleg.

7.14. A minőségbiztosítási terv munkarészenként tartalmazza a következőket:

a beszállított anyagok ellenőrzésének és minőségi bizonylatolásának módját;

 • a munkahelyen végzendő minőségellenőrzések számát, idejét bizonylatolását;
 • az ellenőrző mérések számát, idejét;
 • az ellenőrzések során vizsgált paramétereket, elfogadható értéküket, vizsgálandó mennyiségeket;
 • a minőségi eltérések esetén szükséges intézkedéseket;

7.15. Az Alvállalkozó a véglegesen beépített anyagok, gépek, berendezések származási és minőségi bizonylatait, tanúsítványait köteles a Megrendelőnek beépítés, beszerelés előtt bemutatni, és az átadás-átvételi dokumentáció részeként a Szerződés teljesítésével egyidejűleg a Megrendelőnek átadni (lásd 12.5. pont). E tekintetben a Szerződés megkötésekor irányadó jogszabály a 275/2013. (VI.16.) Kormányrendelet és a 16/2008.(VIlI.30.) NFGM rendelet Ezen dokumentumok fordítási, másolási és egyéb költségeit az Alvállalkozói díj tartalmazza. Alvállalkozó saját költségére elvégezteti a törvényes és a minőségügyi tervben előírt vizsgálatokat, ellenőrzéseket, és ezek dokumentumait a Megrendelő képviselőjének írásban átadja.

7.16. Az Alvállalkozó a munkálatok helyszíni, felelős műszaki irányítását a munkavégzés teljes ideje alatt folyamatosan köteles megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetője útján biztosítani és a munkát a Szerződés mellékletét képező, részletes kivitelezési ütemterv alapján végezni. Az Alvállalkozó köteles a felelős helyszíni vezető jelenlétét a munkavégzés teljes időtartama alatt a munkaterületen biztosítani. Azokon a napokon, amelyeken az Alvállalkozó a munkavégzés irányítását nem vagy nem megfelelő színvonalon biztosítja, a Megrendelő jogosult kötbért alkalmazni. A kötbér mértéke a teljes nettó Alvállalkozói díj 0,1 %-a (nulla egész egy tized százaléka) naponként, de minimum 25.000 Ft/nap (huszonötezer forint per nap). Amennyiben az Alvállalkozó a Megrendelő második írásbeli felszólítását követően sem tesz eleget a felelős helyszíni vezető megfelelő igénybevételére vonatkozó kötelezettségének, úgy a Megrendelő jogosult egyoldalúan, súlyos szerződésszegésre hivatkozva felmondani a Szerződést.

A Megrendelő jogosult az Alvállalkozó felelős műszaki vezetője helyett más személy közreműködését igényelni az Alvállalkozótól. Amennyiben az Alvállalkozó a Megrendelő ezen kérését 5 (öt) munkanapon belül nem teljesíti, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7.17. Megrendelő az Alvállalkozó számára a munkavégzéshez szükséges elektromos energia-, vízvételezési lehetőséget, konténer sitt elszállításhoz, továbbá mobil WC használatot biztosít. A vételezési helytől a munkaterületig az Alvállalkozónak saját eszközeivel kell eljuttatnia az elektromos energiát és a vizet. A víz ürítését az Alvállalkozó saját eszközeivel, a Megrendelővel egyeztetetten oldja meg a Megrendelő vízjogi üzemeltetési engedélyében előírtak és a külön hatósági határozatban előírtak betartása mellett. Megrendelő a fenti szolgáltatásokat az Alvállalkozó részére az egyedi alvállalkozási szerződésben meghatározott térítés ellenében (építéshelyi szolgáltatási díj) biztosítja. Az építéshelyi szolgáltatási díj magában foglalja továbbá, az organizációs terület közterület foglalását költségeit, a vagyonvédelem biztonsági őrzés költségeit, az esetleges téliesítési költségeket. Az építéshelyi szolgáltatási díjat az Alvállalkozó a Megrendelő számlája ellenében köteles a Megrendelő részére megfizetni, a pénzügyi teljesítés az Alvállalkozói díjba történő arányos beszámítás útján történik. Arányosság alatt a Felek azt értik, hogy az adott Alvállalkozói részszámlából a térítés összege olyan arányban kerül kompenzálásra, ahogy az adott számla aránylik a teljes Alvállalkozói díjhoz.

7.18. Alvállalkozó kötelessége a kitűzési alappontok megőrzése, a munkájához szükséges geodéziai munkálatok, kitűzések elvégzése, a megadott alappontok felhasználásával. (Épületenként és szintenként minimum egy alappontot biztosít Megrendelő.)

7.19. Az Alvállalkozó által ideiglenesen használt létesítmények berendezései (fűtő-hűtő eszközök) nem szennyezhetik a környezet levegőjét. A munka végzése során (lehetőség szerint) Alvállalkozó köteles kerülni a vegyi- oldószeres anyagok alkalmazását, hogy levegőszennyezés ne történjen. Az építés-bontási munkával járó porképződést meg kell akadályozni (permetezéssel, locsolással stb.), illetve az építési törmeléket kiporzás-mentesen kell a konténerbe juttatni. Az elszállítandó konténereket megfelelő takarással kell ellátni. A munkaterület elhagyása előtt a szállítójárművek kerekeire rakódott sarat sárrázó vagy kerékmosó alkalmazásával el kell távolítani. Olyan technológiai folyamatok végzése során, ahol elszívó berendezés működtetésére van szükség, csak megfelelő szűrővel ellátott berendezést szabad üzemeltetni. A környezet beépítettségétől függő mértékben törekedni kell a nagy zajjal és rezgéssel járó technológiák (pl. cölöp- és szádfalverés, fúrás, vésés, fűrészelés, vágás) időben eltolt és napközbeni szervezésére.

VIII. Munkavégzés, munkavédelem

8.1. Alvállalkozó a teljesítés során – szub-alvállalkozók jogszerű bevonásának kivételével – kizárólag vele munkaviszonyban álló, a vonatkozó jogszabályok, társadalombiztosítási szabályok szerint bejelentett és munkaegészségügyileg alkalmas, biztonságtechnikai szempontból oktatott közreműködőket alkalmazhat. Alvállalkozó a munkavégzés során köteles betartani és a munkaterületen tartózkodó munkavállalóival betartatni valamennyi jogszabályi és hatósági előírást, így különösen a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.(XII. 26.) MüM rendelet, a tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény, a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet (OTSZ), az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelemről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet rendelkezéseit, továbbá az EBK Szabályzatban foglaltakat.

8.2. Alvállalkozó a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységre csak érvényes hatósági jellegű képesítéssel (tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal) rendelkező munkavállalót foglalkoztathat és köteles biztosítani azt, hogy munkavállalói az adott tevékenységhez előírt valamennyi szakképesítéssel rendelkezzenek és ezt, valamint az egészségügyi alkalmasságukat a Megrendelő felhívására megfelelően igazolni tudják.

8.3. Alvállalkozó a teljesítés során alkalmazott munkavállalók tekintetében köteles betartani a foglalkoztatásra vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel a társadalombiztosítási szabályokra, valamint az adók és az egyéb közterhek befizetésére. Alvállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik munkavállalóira személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset- és rokkantságbiztosítás, amely bármely munkavállalójának bármely követelését – beleértve a TB viszontkövetelését is – fedezi. Ezen túlmenően Alvállalkozó köteles a saját munkavállalóit biztosítani munkahelyi és olyan közlekedési balesetek esetére, amelyek a munkahelyre való jutás és onnan hazajutás tárgykörébe esnek. Az előzőekkel összefüggésben Alvállalkozó a Megrendelővel szemben semmilyen követelést, igényt nem támaszthat.

8.4. A munkavédelemre, tűzvédelemre vonatkozó részletes feltételeket az AVSZF elválaszthatatlan mellékletét képező 1/A. melléklet tartalmazza, a munka- és tűzvédelmi hiányosságok miatt érvényesíthető szerződésszegési kötbérre vonatkozó rendelkezésekkel együtt, amely kötbér megfizetésére vonatkozó kötelezettségét az Alvállalkozó tudomásul veszi és elfogadja.

8.5. Alvállalkozó együttműködő magatartásával köteles elősegíteni a Megrendelő munkavédelmi ellenőrének – előzetes bejelentés és az Alvállalkozó engedélyének szükségessége nélkül végzett – munkavédelmi, tűzvédelmi ellenőrzését. A Megrendelő, illetve munkavédelmi ellenőrének ellenőrzése kiterjed az Alvállalkozó munkavállalóinak és foglalkoztatott alvállalkozói, szub-alvállalkozói ellenőrzésére (ideértve a munkavégzésre való jogosultság és alkalmasság ellenőrzését is). Az Alvállalkozó köteles a Szerződés teljesítése érdekében igénybe vett további, illetve szub-alvállalkozói szerződésekben a munkavédelmi ellenőr munkavédelmi ellenőrzésének jogi alapját megteremteni.

8.6. A Megrendelő jogosult az Alvállalkozó munkavállalójának további foglalkoztatását azonnali hatállyal megtiltani, ha a foglalkoztatás jogellenes, veszélyeztető, ha a munkavállaló nincs munkára alkalmas állapotban, vagy magatartása megbotránkozást kelt, munkájának minősége, teljesítménye nem megfelelő, vagy munkamorált bomlasztó tevékenységet folytat. A jelen pontban foglaltak megfelelően irányadóak az Alvállalkozó által igénybe vett közreműködőkre, további, illetve szub-alvállalkozókra.

8.7. Amennyiben az Alvállalkozó a jelen fejezet szerinti rendelkezéseket megszegi, a Megrendelő jogosult a Szerződést súlyos szerződésszegésre hivatkozással azonnali hatállyal felmondani, és az ezzel összefüggésben felmerült teljes kárát (ideértve különösen, de nem kizárólagosan bármely hatóság által kiszabott bármely bírságot, illetve egyéb büntetést, szankciót, másik alvállalkozó igénybevételének díját és költségeit az Alvállalkozó köteles megtéríteni.

IX. További alvállalkozók, szub-alvállalkozók igénybevétele

9.1. Alvállalkozó minden, szerződéses összeg 10%-át meghaladó alvállalkozót, illetve szub-alvállalkozót a teljesítésbe kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével, a Megrendelő igénye szerint a további alvállalkozókra vonatkozó adatok igazolását, dokumentumok (pl. létesítő okirat, aláírási címpéldány, cégkivonat) bemutatását követően vonhat be. Az Alvállalkozó a bevonni kívánt további alvállalkozók/beszállítók Megrendelővel történő egyeztetését köteles olyan időpontban végezni, amikor még egy esetleges Megrendelői elutasítás esetén is képes más alvállalkozót/beszállítót a határidőben történő munkavégzésbe bevonni.

9.2. Alvállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó a további alvállalkozó, szub-alvállalkozó Megrendelő jóváhagyása nélküli igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely a jogosulatlanul igénybe vett közreműködő igénybevétele nélkül nem következett volna be. Ugyanezen felelősségi szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az Alvállalkozó a további vagy szub- alvállalkozót a Megrendelő hozzájárulásától eltérő módon és mértékben vette igénybe.

9.3. Alvállalkozó a Szerződés tárgyát képező teljesítést teljes egészében semmilyen körülmények között nem adhatja alvállalkozásba.

9.4. Alvállalkozó köteles biztosítani, hogy az általa bevont további-, illetve szub-alvállalkozó a munkáját a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint végezze.

Az Alvállalkozó által bevont további alvállalkozókkal és beszállítókkal, továbbá általuk jogszerűen bevont további alvállalkozóval és beszállítóval kapcsolatban az Alvállalkozó köteles mindazon adatokat és ezek változásait a Megrendelőnek, vagy a jogszabályok szerint meghatározott harmadik félnek megadni (napra készen tartani) – üzleti titoktól függetlenül –, amelyeket az építésügyi jogszabályok előírnak.

9.6. Az Alvállalkozó köteles a további, illetve szub-alvállalkozói esedékes jogos követeléseit határidőben kiegyenlíteni. Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a bevont alvállalkozóknak, illetve beszállítóknak a jelen Szerződéssel érintett munkákra vonatkozó megalapozott követeléseit határidőre, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kiegyenlíti.

X. Pénzügyi feltételek

10.1. Alvállalkozó a Szerződésben meghatározottak szerinti ütemezésben jogosult számlát kiállítani azzal, hogy előlegszámla kiállítására nem jogosult, a Megrendelő előleget nem fizet. Az Alvállalkozó által kiállított számlának meg kell felelnie a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, így különösen az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a 24/1995. (XI.22.) PM rendelet szigorú számadás alá vont bizonylatokra vonatkozó hatályos szabályainak.

Felek az általános forgalmi adót az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerint fizetik meg. Mivel Megrendelő fő tevékenységi köre új, építési engedély köteles létesítmények építőipari generálkivitelezése, így fordított adózás hatálya alá sorolt. Ebből adódóan a vele szerződéses jogviszonyban álló, szintén építőipari szolgáltatást nyújtó jogalanyok is fordított adózás hatálya alá tartoznak. Amennyiben az Alvállalkozó által végzett munkák a törvény értelmében az előző pontban leírtaktól eltérő adózásba tartoznak, úgy Felek kötelesek erről egymást írásban, az egyedi alvállalkozási szerződés megkötésekor tájékoztatni. Amennyiben Felek ilyen nyilatkozatot nem tesznek, úgy Megrendelő úgy tekinti, hogy az Alvállalkozó által végzett munka a törvény szerinti fordított adózás hatálya alá tartozik. Az Alvállalkozói nyilatkozat elmaradása vagy nem megfelelő volta miatti teljes felelősség az Alvállalkozót terheli; amennyiben az adóhatóság vagy bármely harmadik személy a fentiekkel összefüggésben a Megrendelővel szemben igényt érvényesít, bírságot szab ki, az Alvállalkozó köteles közvetlenül helytállni és az igényérvényesítő részére közvetlenül teljesíteni. Amennyiben a Megrendelő az érvényesített követelést már teljesítette, a harmadik személy igényét, követelését már kielégítette, az Alvállalkozó köteles ezt az összeget a Megrendelőnek megfizetni a Megrendelő írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 5 napon belül.

10.2. Alvállalkozó – amennyiben a Szerződés szerinti munka vonatkozásában ez értelmezhető – az egyes munkarészek teljesítését és azok megfelelő átvételét követően a 10.6. pont szerint havonta jogosult részszámla benyújtására. A részszámla benyújtásának feltétele a Megrendelő által kiállított részteljesítési igazolás, amelynek átalányáras elszámolás esetén tartalmaznia kell az elvégzett munkarész Szerződés szerinti pontos megnevezését, tételes elszámolás esetén pedig az Alvállalkozó által teljesített munka tételes kimutatását. A részteljesítési igazoláson fel kell tüntetni a benyújtható számla értékét, valamint a számlából visszatartott jóteljesítési biztosíték összegét. A részteljesítési igazolás kibocsátása a Megrendelő által igazolt felmérés (adott esetben felmérési napló) alapján történik, az elszámolás rendjét a Szerződés tartalmazza. A részteljesítési igazolás kibocsátásának további feltétele az előírt minőségvizsgálatok idő-, illetve teljesítésarányos elvégzése és dokumentálása. A részteljesítési igazolás mintát a jelen AVSZF 2. melléklete tartalmazza.

10.3. Az Alvállalkozó a részteljesítési igazolás kibocsátása előfeltételeként köteles az adott munkarész elvégzése során beépített anyagok és szerkezetek minőség-tanúsítványait, a 305/2011/EU, illetve 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerinti teljesítmény nyilatkozatokat, a közműszolgáltatói, szakhatósági nyilatkozatokat és hozzájárulásokat, az Alvállalkozó termékfelelősségi nyilatkozatát az általa beépített anyagok, szerkezetek megfelelőségéről (ÉMEI CE érvényes megfelelőségi nyilatkozatait, a tárgyi építkezésre kitöltött és az Alvállalkozó adatait is tartalmazó Szállítói és Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatait, üzemi és egyéb helyszíni vizsgálati jegyzőkönyveit, geodéziai és egyéb bemérési jegyzőkönyveit), továbbá a műbizonylatokat, a termékszavatossági minősítő iratokat, ezek hiányában az alkalmazási engedélyeket, továbbá minden egyéb, a teljesítés minőségét és a beépített anyagok megfelelőségét igazoló dokumentációt a Megrendelő által megadott digitális formában a Megrendelő részére átadni. A fent nevezett dokumentumok átadása a részteljesítési igazolás kiadásának elengedhetetlen feltétele. A részteljesítési igazolás eredeti példányát a részszámlához kell csatolni.

10.4. A részteljesítési igazolások kibocsátása és a részszámlák befogadása és teljesítése nem jelenti az Alvállalkozó (rész)teljesítésének az elfogadását, valamint az elkészült munkarész műszaki átadás-átvételét. Felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek tekintetében kiadott részteljesítési igazolással, illetve az egyes részszámlák kifizetésével a kárveszély nem (még az adott munkarész tekintetében sem) száll át a Megrendelőre, a hivatkozott igazolások pénzügyi részteljesítési igazolások, kizárólag a pénzügyi elszámolás alapját képezik.

10.5.3. A Megrendelő a befogadott részszámlák nettó összegének 10 %-át (tíz százalékát) jóteljesítési biztosíték címén a sikeres Építtetői átadás-átvételi eljárás lezárásáig visszatarthatja. Felek rögzítik, hogy a jóteljesítési biztosíték visszatartása az egyes részszámlák összegéből arányosan történik. Arányosság alatt a Felek azt értik, hogy az adott számlából a visszatartás összege olyan arányban kerül visszatartásra, ahogyan az adott számla összege aránylik a teljes Alvállalkozói díjhoz. A Megrendelő jogosult a jóteljesítési biztosítékot Alvállalkozó hibás vagy késedelmes, illetve nem szerződésszerű teljesítése esetén (így különösen, de nem kizárólag bármely felmerült hiba javítása, károk, kötbérek, bírságok megelőzése, elhárítása, fedezése stb. céljából) részben vagy egészben igénybe venni, felhasználni.

A jóteljesítési biztosíték összegének a fele — azaz a nettó Alvállalkozói díj 5 %-a (öt százaléka) — határidőben történő hibátlan és hiánytalan teljesítés esetén, a sikeres Építtetői átadás-átvételi eljárás lezárultával az Alvállalkozó részére kifizetésre kerül, a fennmaradó 5 % (öt százalék) pedig szavatossági és jótállási biztosítékként a sikeres Építtetői átadás-átvételi eljárás kezdetétől a teljes jótállási időszakra visszatartásra kerül. A szavatossági és jótállási biztosíték nyújtása nem érinti az Alvállalkozó szavatossági és jótállási igénybejelentés alapján fennálló kötelezettségét a szavatossági/jótállási időtartam alatt. A Megrendelő jogosult a szavatossági és jótállási biztosítékot mindazon esetben felhasználni, amennyiben az Alvállalkozó nem teljesíti a Szerződés szerinti jótállási és/vagy szavatossági kötelezettségeit.

A visszatartott összegek nem kamatoznak, azok kifizetésére az adott visszatartási időszak lejártát követő 30. napig kerül sor.

10.6. Az Alvállalkozói díj megfizetésére a kivitelezési ütemterv szerinti pénzügyi ütemezésnek megfelelően kerül sor, azzal, hogy ennek hiányában az Alvállalkozói díj megfizetése a kivitelezési ütemtervhez igazodó teljesítéseken alapuló havi rész-számlákban, illetve a végszámlában történik. A rész-számlák az adott időszakban ténylegesen elvégzett és jelen Szerződés szerint leigazolt munkák alapján kerülnek kiállításra.

A végszámla benyújtásának a feltétele az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása a XII. fejezet rendelkezései szerint. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, a végteljesítési igazolást, továbbá a jótállási jegyeket a végszámlához csatolni kell. A végszámla összege nem lehet kevesebb, mint az Alvállalkozói díj 10%-a.

10.7. Valamennyi rész- és a végszámlának a vonatkozó jogszabályokban foglalt kellékeken kívül tartalmaznia kell a Megrendelő Szerződés azonosítóját (szerződésszám), valamint meg kell felelnie a Szerződésben és annak mellékletében esetlegesen meghatározott további tartalmi és formai követelményeknek. A Szerződés számának feltüntetése hiányában a Megrendelő jogosult a (rész)számlát azonosítatlanként visszaküldeni, amely nem eredményezi a Megrendelő fizetési késedelmét, így a Megrendelőt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

10.8. A rész-, illetve végszámlát a Megrendelő Szerződésben meghatározott címére kell megküldeni. A teljesítésigazolás, illetve átadás-átvételi jegyzőkönyv nélkül benyújtott, illetve formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelő számlát Megrendelő nem fogadja be. Megrendelő a számlát a kézhezvételtől számított 10 (tíz) napon belül köteles felülvizsgálni. A felülvizsgálat eredményétől függően Megrendelő a számlát visszaigazolja és befogadja, illetve kifogásainak írásbeli közlésével az Alvállalkozónak visszaküldi. A Megrendelő számlát részben nem fizet ki. Ez nem érinti a Szerződésben és a jogszabályokban foglalt levonások, visszatartások stb. végrehajthatóságát. Alvállalkozó a kifogásolt számlát köteles helyesen kiállítani és a Megrendelő részére megküldeni. A számla ismételt kézbesítésétől a számla felülvizsgálatára ismét 10 (tíz) nap áll a Megrendelő rendelkezésére.

10.9. A számla kiegyenlítésére 30 nap áll a Megrendelő rendelkezésére. A fizetési határidő a fentiek szerint szabályszerűen kiállított és a fenti mellékletekkel rendelkező számla kézhezvételétől kezdődik, a számlát a Szerződésben meghatározott fizetési határidőn belül köteles a Megrendelő kiegyenlíteni.

10.11. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott mindenkor hatályos mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni Alvállalkozó számára. A Felek kikötik és az Alvállalkozó kifejezetten elfogadja, hogy az Alvállalkozót az Alvállalkozói díj biztosítására a Ptk. 6:246. §-a szerinti zálogjog nem illeti meg, ezen joglemondást az egyedi alvállalkozási szerződés aláírásával kifejezetten megerősíti.

10.12. Az Alvállalkozói díj kifizetésére kizárólag az Alvállalkozó Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő átutalással kerül sor. A fizetés abban az esetben minősül teljesítettnek, ha a bank a Megrendelő bankszámláját a fizetendő összeggel megterhelte.

10.13. Az Alvállalkozó nem jogosult a Szerződésből eredő vagy azzal bármely módon összefüggő, bármely jogcímen a Megrendelővel szemben fennálló követelését harmadik személyre átruházni, engedményezni, faktorálni, vagy zálogjoggal megterhelni, valamint a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik félre átruházni (szerződésátruházás). Amennyiben az Alvállalkozó a Megrendelővel szemben a Szerződésből eredő vagy azzal bármely módon összefüggő, bármilyen jogcímen fennálló követelését a jelen rendelkezésben foglalt tilalom ellenére átruházza, engedményezi, faktorálja, az Alvállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, az Alvállalkozó köteles a Megrendelő ebből eredő teljes kárát, ideértve a szerződésszegéssel okozott igazolt költségeket is megtéríteni. Alvállalkozó a Szerződés alapján a Megrendelő felé fennálló, vagy a Szerződéssel összefüggésben keletkező fizetési kötelezettségével szemben bármely levonásra, visszatartásra vagy beszámításra nem jogosult.

10.14. Felek rögzítik, hogy amennyiben a generálkivitelezési szerződés szerinti Projekt, mint építőipari kivitelezési tevékenység értéke a vonatkozó jogszabályok szerinti közösségi értékhatárt meghaladja, építtetői fedezetkezelő közreműködése szükséges. Az építtetői fedezetkezelő megnevezését és egyéb adatait, valamint az építtetői fedezetkezelői számla adatait az egyedi alvállalkozási szerződés tartalmazza. A fedezetkezelő közreműködéséről Megrendelő köteles az Alvállalkozót írásban, az egyedi alvállalkozási szerződés megkötésekor tájékoztatni.

Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a 191/2009 (IX.15) Korm.rendelet szerint a Megrendelő, mint fővállalkozó kivitelező az Alvállalkozó esedékes számlája kiegyenlítéséből – a Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével – köteles visszatartani

a) az Alvállalkozó teljesítésében részt vevő további alvállalkozó kivitelező által – a teljesítésigazolás alapján – számlázott, de részére ki nem egyenlített lejárt követelésének megfelelő összeg kifizetését, valamint

b) az Alvállalkozó teljesítésében részt vevő további alvállalkozó kivitelező által – amennyiben a teljesítésigazolás kézhezvételétől számított öt munkanapon belül az alvállalkozói nyilvántartásban jelezve vitatja a felelős műszaki vezető által kiadott teljesítésigazolás tartalmát – megjelölt ellenérték, de legfeljebb a részére járó adott teljesítési szakasz szerződésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelelő összeg kifizetését.

10.15. Az Alvállalkozó köteles a rész-, illetve végteljesítéséről kiállított számlája benyújtásának időpontjáig a (rész)teljesítésben közreműködő, az Alvállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló szub-alvállalkozók és beszállítók (rész)teljesítésének pénzügyi elszámolását elvégezni, amely magában foglalja a szub-alvállalkozói és beszállítói teljesítésigazolás kiadását és a kapcsolódó szub-alvállalkozói és beszállítói számla Alvállalkozó általi befogadását. Az Alvállalkozó a rész-, illetve végteljesítésével kapcsolatban jogszerűen benyújtott számlája kiegyenlítésre csak akkor jogosult, ha a Szerződés szerinti kivitelezési kötelezettsége teljesítésében közreműködő szub-alvállalkozók és beszállítók követelését kiegyenlítette, függetlenül azok fizetési határidejétől. A fentieket az Alvállalkozó a (rész)számla benyújtása előtt köteles a Megrendelő felé hitelt érdemlően igazolni. Megrendelő jogosult bármely rész-, illetve a végszámla befogadását megtagadni mindaddig, amíg Alvállalkozó az előzőekben leírt kötelezettségét nem teljesíti.

XI. Károkozás, biztosítás

11.1. Az Alvállalkozó kizárólagosan és teljes körűen felelős minden olyan kárért, amelyet alkalmazottai, további vagy szub-alvállalkozói, egyéb teljesítési segédjei, közreműködői a Megrendelőnek, más alvállalkozóknak, illetve harmadik személyeknek okoztak.

11.2. Az Alvállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül a károsultnak megfizetni, illetve Megrendelőt mentesíteni minden kárigény, követelés, egyéb igény alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel.

11.3. Amennyiben a Felek az egyedi alvállalkozási szerződésben így állapodnak meg, az Alvállalkozónak (vagy adott munkarészre a közreműködőjének) a Szerződés hatálya, valamint a jótállási és szavatossági időtartam alatt folyamatosan rendelkeznie kell olyan általános felelősségbiztosítással legalább 25 millió Ft/ káresemény, 50 millió Ft/ év értékhatárig, amelynek kedvezményezettjeként a Megrendelő kerül megjelölésre. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania a Megrendelőnek, és harmadik személyeknek okozott károkra is.

11.4. Az Alvállalkozó köteles a 11.3. pont szerinti biztosításról szóló biztosítási kötvényt a munkaterület átvételével egyidejűleg, illetve a Szerződés hatálya, valamint a jótállási és szavatossági időtartam alatt bármikor a Megrendelő kérésére átadni. A biztosítás hiánya, vagy a nem megfelelő biztosítási fedezet fennállása súlyos szerződésszegésnek minősül, a fenti esetekben Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a munkavégzés felfüggesztését elrendelni.

A Megrendelő a munkák megvalósításának időtartamára teljes körű CAR építés-szerelési biztosítást köt, amelynek költségeihez – amennyiben az Alvállalkozó az egyedi alvállalkozási szerződés alapján nem köteles biztosítást kötni – az Alvállalkozó az építéshelyi szolgáltatási díj megfizetésével hozzájárul.

11.6. Ha a Szerződés tárgyát képező munkákra az Alvállalkozó teljesítésére is fedezetet nyújtó biztosítást kötöttek, akkor Alvállalkozó részesedését, illetve a kárrendezés módját, valamint a biztosításokra vonatkozó egyéb speciális kikötéseket a Szerződés tartalmazza. A munkaterületen az Alvállalkozó által tárolt eszközökért, anyagokért Megrendelő nem felel.

11.7. A Megrendelőt a Szerződés szerinti mű átvételéig a műben, a teljesítéshez felhasznált anyagokban, termékekben, felszerelésekben, berendezésekben és/vagy az Alvállalkozó eszközeiben, berendezéseiben stb. esetleg bekövetkező károsodásért, meghibásodásért, lopási kárért, semminemű felelősség nem terheli.

Káresemény, illetve egyéb biztosítási esemény bekövetkezte esetén minden esetben azonnal jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni valamennyi, a biztosítási bejelentéséhez szükséges adatot. Lopás, jogtalan elsajátítás gyanúja esetén a rendőrségi jegyzőkönyv csatolása szükséges.

Alvállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni a Megrendelőnek, ha teljesítésében harmadik fél kárt okozott vagy ha az Alvállalkozó saját teljesítése során a Megrendelőnek, vagy más harmadik félnek – ideértve a munkaterületen egyidejűleg dolgozó más (al)vállalkozókat is – kárt okozott.

11.8. Az Alvállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés hatálya, a munkavégzés, illetve a jótállási és szavatossági hibajavítás teljes időtartama alatt minden munkavállalójára vonatkozóan rendelkezik érvényes, személyre szóló balesetbiztosítással, amely olyan munkahelyi baleset- és rokkantbiztosítás, amely bármely munkavállalójának bármely követelését – beleértve a társadalombiztosító viszontkövetelését is – fedezi. Előzőek értelmében a Megrendelő felé az Alvállalkozó semmilyen követelést nem támaszthat.

XII. Átadás-átvétel

A/ Általános előírások

12.1. Az Alvállalkozó a Szerződés szerinti munkarészt, művet, illetve a kivitelezés más eredményét átadás-átvételi eljárás keretében köteles a Megrendelő részére átadni. A Szerződés szerinti munka mennyiségi és minőségi átvételére az átadás-átvételi eljárás lefolytatását, illetve az eljárás során feltárt hibák kijavítását és hiányosságok pótlását követően kerül sor. Az egyes munkarészek átvételére is átadás-átvételi eljárás keretében kerül sor, az Alvállalkozó köteles az adott munkarészt az ütemterv szerinti határidőben készre jelenteni.

12.2. A Szerződésben foglalt kivitelezés jogilag oszthatatlan szolgáltatásnak minősül akkor is, ha a Felek a Szerződésben részhatáridőket, munkarészeket, ezek átvételét, illetve az Alvállalkozói díjnak részszámlák alapján történő teljesítését határozzák meg. A fentiekre tekintettel a részteljesítési igazolások kiadása, a részszámlák kiegyenlítése nem jelent részteljesítést, illetve a teljesítés hiba-, és hiánymentes igazolását a Megrendelő részéről. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek tekintetében kiadott részteljesítési igazolással, illetve az egyes részszámlák kifizetésével a kárveszély nem száll át a Megrendelőre (kivéve következő bekezdés), a hivatkozott igazolások pénzügyi részteljesítési igazolások, a pénzügyi elszámolás alapját képezik.

Az egyes lakások a vevőnek birtokbaadása után, függetlenül attól, hogy az megelőzi vagy meghaladja az átadás-átvétel időpontját, a kárveszély a lakás átadásával átszáll Megrendelőre.

12.3. Alvállalkozó a művet (ideértve bármely munkarészt is) a teljesítési határidőn belül – a műszaki ütemtervben foglaltak szerint – köteles írásban, az elektronikus teljesítésigazolási naplóba rögzítve készre jelenteni. A Megrendelő az Alvállalkozó készre jelentésének kézhezvételét követően az Építtetővel egyeztetett időpontra köteles az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontját kitűzni. Az átadás-átvételi eljárásra a vonatkozó jogszabályokban megjelölt szerveket és szakhatóságokat, az Építtetőt, az Alvállalkozót a Megrendelő hívja meg.

12.4. Megrendelő az átadás-átvételi eljárást köteles a kitűzött napon megkezdeni és legfeljebb 30 (harminc) napos határidőn belül befejezni. Alvállalkozó távolmaradása az átadás-átvételi eljárás lefolytatását nem akadályozza.

12.5. Az átadás-átvétel eljárás során a Felek ellenőrzik, hogy a kivitelezett munka, mű (így különösen annak paraméterei és minősége) megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak és a Szerződésnek, a teljesítés I. osztályú, hiba-, illetve hiánymentes, rendeltetésszerű és üzemszerű használatra alkalmas-e. Az átvétel feltétele a Szerződés tárgyának az érvényes műszaki előírások szerinti teljesítése, valamint ennek igazolása vizsgálatokkal, próbákkal és a dokumentumokkal, amelyek költségei az Alvállalkozót terhelik. Alvállalkozó köteles a saját tevékenységére vonatkozó, a Szerződésben részletesen meghatározott átadási dokumentációt elkészíteni és azt az átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt 5 (öt) nappal a Megrendelő részére 3 példányban papíron és 1 példányban digitalizálva átadni. A Megrendelő az általa átadandó dokumentumokat 1 példányban papíron és 1 példányban digitalizálva köteles az Alvállalkozó részére átadni. Az átadási dokumentáció kötelező tartalmát a Felek az egyedi alvállalkozási szerződésben rögzítik, az átadási dokumentáció részletes tartalomjegyzékét a Megrendelő az átadás-átvételi eljárás előtt jogosult 30 nappal pontosítani. Az átadási dokumentáció részét képezhetik többek között a kiviteli tervdokumentáció aktualizált, a kivitelezett állapotokat tartalmazó és Alvállalkozó által aláírt példánya (megvalósulási terv, megvalósulási dokumentáció), a beépített anyagok és szerkezetek, a beépített vagy beszerelt berendezések, gépek minőségét tanúsító okmányok, műbizonylatok, a kezelésükhöz, használatukhoz szükséges komplett gyári üzemeltetési és karbantartási utasítás, minden termékszavatossági minősítő irat, ennek hiányában az alkalmazási engedélyek, a beépített anyagok minőség-tanúsítványai, az Alvállalkozó termékfelelősségi nyilatkozata az általa beépített anyagok, szerkezetek megfelelőségéről, szabványossági nyilatkozatok, szabványossági, , a teljesítés minőségét tanúsító mérések és vizsgálatok eredményeit tartalmazó iratok, kivitelezői nyilatkozat, a felelős műszaki vezető nyilatkozata, a szakhatósági hozzájáruláshoz szükséges nyilatkozatok és közműnyilatkozatok, , építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lap, mérési, beszabályozási jegyzőkönyvek, kezelési és karbantartási útmutatók, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott dokumentumok, továbbá minden olyan dokumentum, egyéb hatósági engedély, nyilatkozat, amely valamely hatályos jogszabályi rendelkezés alapján a kivitelezés szerinti teljesítés, illetve a Projekt rendeltetésszerű használatához és üzemszerű működtetéséhez szükséges és ezt igazolja, továbbá, amely a Megrendelő részére a használatbavételi engedély vagy a tudomásulvétel megkéréshez szükséges stb.). A dokumentáció hiányossága esetén az átadás-átvételi eljárás nem kezdhető meg. Az átadási dokumentáció Megrendelő általi elfogadása feltétele a teljesítési igazolás kiadásának és a számla kibocsátásának. A dokumentumoknak a használatbavétel időpontjában is érvényesnek kell lenniük.

12.6. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni többek között az átadott munkarészek megnevezését, az átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját, az átadás időpontját, az átadás-átvételi eljárásban résztvevők megnevezését, szerepét, jogosultságát, az elvégzet munkák, vagy szolgáltatások felsorolását, a Felek által tett észrevételeket, az átadás-átvételi eljárás során felfedezett minőségi és mennyiségi, valamint egyéb hibákat és hiányosságokat ezek pontos megnevezésével, leírásával (szükség esetén fénykép vagy kamerás felvétellel kiegészítve) – jelentősebb tételszám esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező, külön hiánypótlási jegyzőkönyv, hiba-, vagy hiányjegyzék is készíthető; a hibás, vagy hiányos munkarészekre eső költségvetési összegeket, esetleges egyéb megállapításokat, az egyéb, jogszabályokban előírt nyilatkozatokat; a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e a munkát, vagy ha nem, akkor milyen feltételekkel tudja ezt megtenni; a Megrendelő hibákkal, hiányosságokkal kapcsolatos döntését Ptk. 6:159 § alapján (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, az Alvállalkozó költségére hibajavítás vagy javíttatás, elállás). A jegyzőkönyvet az Alvállalkozó és a Megrendelő képviselői, valamint az Építtető, illetve annak műszaki ellenőre aláírásukkal hitelesítik. A jegyzőkönyv az Alvállalkozó távollétében is elkészülhet, ha az előzetes egyeztetés ellenére nem jelenik meg. Ebben az esetben az Alvállalkozó a jegyzőkönyv megállapításait nem jogosult vitatni.

12.7. Az Alvállalkozó az esetleges hibákat, hiányosságokat azok közlésétől számított 5 (öt) napon belül köteles kijavítani, illetve pótolni, ennek elmaradása esetén a teljesítési igazolás kiadására nem kerülhet sor. Alvállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az építési hibák/hiányosságok rögzítését és azok Alvállalkozó felé történő bejelentését Megrendelő a Fieldlens online felületén keresztül végzi (https://fieldlens.com). Alvállalkozó köteles Megrendelővel együttműködni a hibajavítás Fieldlens rendszeren keresztül történő dokumentálásában. Az Alvállalkozói díj a Fieldlens licenszdíján felül tartalmaz minden olyan költséget, amely a Fieldlens rendszeren keresztül történő dokumentáláshoz szükséges. Amennyiben a hibajavításra, hiánypótlásra határidőben nem kerül sor, úgy Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat az Alvállalkozó költségére más alvállalkozóval elvégeztetni, illetve a jelen szerződést az Alvállalkozó súlyos szerződésszegésére hivatkozással azonnali hatállyal felmondani. A Felek árleszállításban is megállapodhatnak. Ennek hiányában a Megrendelő az Alvállalkozóval szemben a hibás teljesítésre tekintettel őt megillető jogaival élhet, ide értve az általa igényelt árleszállítás összegének az Alvállalkozó számlájából történő visszatartását is. Amennyiben a visszatartandó összeg a végszámla összegét meghaladná, a Megrendelő jogosult a jóteljesítési biztosítékként visszatartott összeget, illetve a bankgarancia összegét igénybe venni.

12.8. Az átadás-átvételi eljárás a hibajavítási, illetve hiánypótlási határidő elteltét követően annak ismételt lefolytatásával és az átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával fejeződik be. A teljesítés igazolását követően a számlát 15 (tizenöt) napon belül kell kiállítani.

12.9. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a szavatossági és jótállási idő kezdetét, az elszámolási kérdéseket (pl.: végszámla összege, visszatartás, kötbér, az Alvállalkozó számára ténylegesen fizethető díj stb.), valamint a ki nem javított, illetve nem javítható hibák esetén a Megrendelő által érvényesített igényeket (pl. árleszállítás, javítási költség visszatartása, jóteljesítési biztosíték igénybevétele stb.). Ezen tartalmi kellékek nélküli átadás-átvételi jegyzőkönyv számlázás alapját nem képezheti, az ilyen átvételi jegyzőkönyvvel kísért számlát a Megrendelő érdemi vizsgálat nélkül jogosult visszautasítani.

12.10. Az Alvállalkozó akkor teljesít határidőben, ha az átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidőn belül kezdődött el és a szerződésszerű teljesítést a Megrendelő átvette.

B/ Az üzempróbákra, próbaüzemre vonatkozó egyedi előírások

12.12. A szerelőipari munkák (gépész, elektromos-, technológiai, beépített és telepített gépek berendezések) átadás-átvétele üzempróbák lefolytatását követően próbaüzemmel történik. A Szerződés szerinti mű nem vehető át addig, amíg az előírt ellenőrzéseket és próbákat az Alvállalkozó költségén el nem végezték.

12.13. Az Alvállalkozó az üzempróbát az átadás-átvételi eljárást megelőzően végzi el, az üzempróba és egyéb ellenőrzés időpontjáról előzetesen írásban értesíti a Megrendelőt. A Megrendelő jogosult, de nem köteles az üzempróba során jelen lenni, távolmaradása az üzempróba lefolytatását nem akadályozza, Az üzempróbáról az Alvállalkozó, illetve amennyiben azon a Megrendelő is jelen van, a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, ebben rögzíteni kell a technológiai rendszerek próbaüzemre való alkalmasságát. A jegyzőkönyvet az Alvállalkozó köteles 2 munkanapon belül átadnia a Megrendelő részére. Az üzempróbák folyamán a rendszerek berendezései a gépkönyv szerint megadott vagy minimum 8 (nyolc) órás időtartammal kerülnek kipróbálásra, amely bizonyítja a technológiai rendszerben való üzembiztos működést. A próbaüzem az üzempróba sikeres lezárása után kezdhető, az üzempróbák ideje nem számít bele a próbaüzem időtartamába.

12.14. Az ellenőrzések és a próbák megkezdését a Felek az Építtető és a Megrendelő, mint generálkivitelező között létrejött kivitelezési szerződés kivitelezési ütemtervével összhangban tűzik ki.

12.15. Az üzempróbákhoz és a próbaüzemhez szükséges anyagok, segédanyagok, felszerelések, munkaerő és ellenőrző eszközök biztosítása az Alvállalkozó kötelezettsége.

12.16. Az üzempróbák és a próbaüzem lefolytatásához az Alvállalkozó szolgáltatja a kezelési utasítás(oka)t és a próbaüzemi és kárelhárítási terveket. A próbaüzem és az üzempróbák teljes költsége (közműdíjak kivételével) az Alvállalkozót terheli.

12.17. Alvállalkozó köteles a munkát legkésőbb az ütemterv szerinti határidőben a sikeres üzempróbák után írásban, az elektronikus teljesítésigazolási naplóba rögzítve készre jelenteni és kezdeményezni az átadás-átvételi eljárás lefolytatását, amelynek keretében sor kerül a próbaüzem lefolytatására. Az átadás-átvételi eljárást és a próbaüzemet a Felek kölcsönösen egyeztetett időpontban kezdik meg. A próbaüzem során meg kell állapítani, hogy a Szerződés szerinti rendszer, létesítmény, berendezés stb. egységenként és egészében is teljesíti-e a Dokumentációban, különösen a kiviteli tervekben és a Szerződésben előírt feladatokat, tartós és rendeltetésszerű használatra, működésre alkalmas-e.

A próbaüzem, az átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt az Alvállalkozó köteles a Megrendelő részére minden üzemeltetési és karbantartási kézikönyvet, valamint azon tervrajzokat is átadni, amelyek részletessége tehetővé teszi a Megrendelő számára a létesített rendszer bármely részének ellenőrzését, üzemeltetését, karbantartását, módosítását vagy javítását, továbbá köteles megfelelő oktatást tartani a Megrendelő és az Építtető képviselői részére. A kézikönyveket és a tervrajzokat a Szerződés nyelvén kell elkészíteni a Szerződésben meghatározott formában és mennyiségben. A Szerződés nem tekinthető szerződésszerűen teljesítettnek mindaddig, amíg a jelen pont szerinti kézikönyveket, egyéb dokumentumokat és tervrajzokat az Alvállalkozó át nem adta a Megrendelő részére. 

A próbaüzem időtartama megszakítás nélkül – a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – 72 (hetvenkettő) óra, célja a Szerződés szerinti mű, rendszer, létesítmény, berendezés üzembiztos működésének a bizonyítása. A próbaüzem akkor tekinthető sikeresnek, ha a rendszer, létesítmény, berendezés 72 órán át folyamatosan, megszakítás és üzemzavar nélkül rendeltetésszerűen funkcionált, a szavatossági mérések eredménye megfelelő volt és a rendszer legalább 72 órán át hibaüzenetet nem regisztrált.

A próbaüzem során a próbaüzemi tervnek megfelelően méréseket kell végezni, amely a szerződésszerű teljesítés elengedhetetlen feltétele. Amennyiben a próbaüzem során hiba lép fel, úgy azt sikertelennek kell tekinteni és a próbaüzemet meg kell ismételni. Sikertelen próbaüzem esetén a munka átvételére nem kerül sor. A próbaüzem lezárásakor jegyzőkönyv készül. Alvállalkozó a próbaüzem lezárásakor a próbaüzemi zárójelentést a végleges kezelési-, karbantartási utasítást és az üzemeltetési szabályzatot köteles a Megrendelőnek átadni.

12.18. Amennyiben a mű vagy valamely létesítmény, berendezés vagy rendszer próbaüzeme annak rendeltetésénére/funkciójára is tekintettel az átadás-átvétel időpontjában az időjárás aktuális viszonyai miatt nem végezhető el teljes körűen, Felek kötelesek az adott mű, létesítmény, rendszer, berendezés szezonális felülvizsgálatát/ismételt próbaüzemét egy- egy nyári és téli időszakban az átadástól számított 1 éven belül ismételten lefolytatni annak érdekében, hogy a mű, létesítmény, rendszer, berendezés szerződésszerű, hibamentes működése teljes körűen ellenőrizhető legyen (pl. a gépészeti kivitelezési munka téli hónapokban történő átadás-átvétele esetén Felek kötelesek a klímaberendezés szezonális felülvizsgálatát a nyári hónapokban elvégezni).

Ezen ismételt próbaüzemi eljárás/szezonális felülvizsgálat során feltárt hibákat, hiányosságokat az Alvállalkozó köteles azok kijavítására vagy pótlására kitűzött határidőre térítésmentesen elvégezni, amely hiánypótlási, javítási kötelezettség nem azonos a szavatossági/jótállási hibajavítással. Amennyiben az Alvállalkozó a kitűzött határidőre nem teljesít, úgy a Megrendelő jogosult a javítási, hiánypótlási munkákat az Alvállalkozó költségére azokat maga elvégeztetni, ennek költségét a jótállási és szavatossági biztosíték összegével szemben beszámítani.

12.19. A Megrendelő a Projekt átadás-átvételét követő 12, 24 és 36 hónap elteltével utófelülvizsgálatot tart, amelynek időpontjáról legalább 2 héttel korábban írásban tájékoztatja az Alvállalkozót. Az Alvállalkozó az utófelülvizsgálaton jelen lehet, távolmaradása azonban az eljárás lefolytatását nem akadályozza. Az utófelülvizsgálatról a Megrendelő, illetve a megjelent Alvállalkozó jegyzőkönyvet vesznek fel. Az Alvállalkozó a távolmaradással elfogadja a Megrendelő jegyzőkönyvben tett észrevételeit és lemond arról, hogy azok megalapozottságát vitassa, azokkal szemben kifogást támasszon. A jelen bekezdés szerinti joglemondást az Alvállalkozó az egyedi alvállalkozási szerződés aláírásával megerősíti. Az utófelülvizsgálati jegyzőkönyvben felvett valamennyi hiány, hiba pótlására, illetve kijavítására az Alvállalkozó 30 napon belül köteles, kivéve, ha a javításhoz szükséges anyag beszerzése és beszerelése több időt vesz igénybe. Amennyiben az Alvállalkozó a kijavítást, pótlást határidőre nem végzi el, úgy a Megrendelő jogosult azt az Alvállalkozó költségére mással elvégeztetni, ennek költségét a jótállási és szavatossági biztosíték összegével szemben beszámítani. Az utófelülvizsgálati eljárás nem érinti a Megrendelő azon jogosultságát, hogy a jótállási, illetve szavatossági határidőn belül igényét az Alvállalkozóval szemben érvényesítse.

XIII. Szavatosság és jótállás

13.1. Az Alvállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy az általa elvégzett munkák megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban, hatósági és szakmai, műszaki előírásokban foglalt minőségi és egyéb követelményeknek, továbbá a Szerződés rendelkezéseinek. Az Alvállalkozó szavatosságot vállal az általa elvégzett munka hibátlanságáért, I. osztályú minőségéért az MSZ-04-800-1989 szerinti értelmezéssel.

13.2. Nem az adott szabványnak megfelelő, vagy annak hiányában nem I. osztályú teljesítést a Megrendelő jogosult az Alvállalkozó költségére visszabontatni és újraépíttetni. Az I. osztályú minőség megállapítása a fent hivatkozott dokumentumok szerint történik. Ha a mű vagy munkarész teljesítése nem felel meg a fent hivatkozott dokumentumoknak, illetve nem I. osztályú, de a visszabontástól a Megrendelő eltekint, vagy az bármely okból nem lehetséges, úgy a Megrendelő:

II. osztályú teljesítés esetén 15%

III. osztályú teljesítés esetén 30 %

III. osztálynál rosszabb minőségű teljesítés esetén 45 %

hibás teljesítési kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A kötbér alapja az érintett munkára, munkarészre eső nettó alvállalkozói díj.

Amennyiben az alkalmazandó szabvány és/vagy technológiai előírás osztályba sorolást nem tartalmaz, úgy a szabványnak és/vagy technológiai előírásnak nem megfelelő teljesítés esetén a Megrendelő jogosult az érintett munkára, munkarészre eső nettó alvállalkozói díj 10%-ának megfelelő hibás teljesítési kötbérigényt érvényesíteni. A hibás teljesítési kötbér az Alvállalkozó esedékes számlája szerinti alvállalkozói díj összegébe beszámítható.

13.3. Az Alvállalkozó teljesítésére (az elvégzett munkára, beépített, felhasznált anyagokra, szerkezetekre, termékekre, eszközökre, stb. – amennyiben alkalmazandó) értelemszerűen alkalmazni kell az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet rendelkezéseit is.

13.4. Amennyiben Alvállalkozó teljesítése, a kivitelezett mű, az alkalmazott szerkezetek, építmények, teljesítések, anyagok, eszközök nem esnek a fent hivatkozott rendelet hatálya alá, a szavatossági idő tekintetében a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Alvállalkozót a Szerződés szerinti mű vonatkozásában összhangban a Ptk. 6:163. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéssel terheli szavatossági felelősség.

13.5. Az Alvállalkozót a Szerződés szerinti munka vonatkozásában a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint, a rendeletben meghatározott időtartamig jótállási kötelezettég terheli. A hivatkozott Korm. rendeletben meg nem határozott munkára, anyagokra, szerkezetekre, termékekre, eszközökre stb. a jótállás időtartama 39 hónap Megrendelő és Építtető közötti átadás lezárását követően.

13.6. A szavatossági és a jótállási idő az eredményes átadás-átvételi eljárás lezárásáról készült jegyzőkönyvben rögzített időponttól kezdődik, beleértve az esetleges hibajavítások befejezését is. Értelemszerűen, amennyiben egyes munkarészek átvételére és a részteljesítési igazolás kibocsátására korábban kerül sor, Megrendelő ezen időponttól kezdődően jogosult a szavatossági, jótállási igényeinek érvényesítésére, a jótállási, illetve szavatossági időtartam azonban egységesen a Szerződés szerinti munkára vonatkozó jótállási, illetve szavatossági időtartam végéig tart.

13.7. Nem számít bele a kellékszavatossági igény elévülési idejébe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a Szerződés szerinti munkarészt rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A kicseréléssel vagy a kijavítással érintett munkarészre a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Újból kezdődik a kellékszavatossági igény elévülése akkor is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

13.8. Amennyiben a hiba az Alvállalkozó érdekkörében merült fel, akkor a jótállás időtartama alatt az Alvállalkozó köteles díjtalanul (saját költségére), az értesítést követően haladéktalanul, de az épület fő funkcionális, rendeltetésszerű működését és használatát akadályozó hiba esetén 48 órán, általános építőmesteri vagy installációs hiba esetén 3 munkanapon, míg egyedi géphiba, , egyéb hiba esetén 5 munkanapon belül megkezdeni a jótállási vagy szavatossági körbe tartozó hiba kijavítását, és azt a Megrendelő által is elfogadott legrövidebb ésszerű időn, de legfeljebb 30 napon belül befejezni, kivéve, ha a szükséges anyag /alkatrész beszerzése több időt vesz igénybe, valamint a megtett intézkedésekről a Megrendelőt tájékoztatni

13.9. Ha az Alvállalkozó a jótállási- és szavatossági idő alatt őt terhelő munkákat a Megrendelő által megadott határidőn belül nem végzi el, vagy határidőben nem kezdi el, úgy a Megrendelő jogosult ezeket elvégezni vagy más vállalkozóval az Alvállalkozó költségére elvégeztetni, és a jótállási és szavatossági biztosíték (óvadék/bankgarancia/visszatartás) összegét igénybe venni, illetve a fennmaradó összeget az Alvállalkozó soron következő számlája terhére elszámolni, vele szemben érvényesíteni.

13.10. A jótállási időszak elteltével az Alvállalkozónak írásban kell a Megrendelőtől igényelnie a jótállási és szavatossági biztosíték összegével történő elszámolást, illetve a biztosíték összegének kifizetését, a Megrendelő ezen írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül egyenlíti ki az Alvállalkozót megillető összeget, illetve adja vissza a bankgarancia nyilatkozat eredeti példányát. Alvállalkozónak a kifizetésre vonatkozó, írásban benyújtott kérelmét megelőzően a visszatartás/óvadék kifizetése nem válik esedékessé.

XIV. Bankgarancia

14.1. Amennyiben a Felek a Szerződésben vagy egyéb írásbeli megállapodásukkal ekként állapodnak meg, jóteljesítési biztosíték és a szavatossági és jótállási biztosíték (visszatartás) egy első osztályú, a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott magyar bank által kiállított feltétel nélküli,  visszavonhatatlan, első felszólításra teljesítendő bankgaranciával kiváltható.

14.2.A bankgarancia szövegét az Alvállalkozó köteles a Megrendelővel írásban előzetesen jóváhagyatni. A bankgarancia szövegének tartalmaznia kell, hogy a bank a jogosulttal szemben a bankot saját személyében megillető kifogásokat sem érvényesítheti.

14.3. A szavatossági és jótállási bankgarancia érvényessége a jótállási időszak lejártát követő 45. (negyvenötödik) napon jár le.

14.4. A szavatossági és jótállási bankgaranciát az Alvállalkozó legkésőbb a végszámla fizetési határidejéig adja át a Megrendelő számára. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szavatossági és jótállási biztosíték összegét a végszámlából visszatartja, amely visszatartás bankgaranciával csak a Megrendelő írásbeli jóváhagyásával váltható ki

14.5. Ha a bankgarancia érvényességi ideje a 14.3. pontban meghatározott érvényességi idő végét megelőző időpontban jár Ie (például – de nem kizárólagosan -, ha a szavatossági jótállási idő akár részben, akár egészben meghosszabbodik, vagy újra megkezdődik), akkor az Alvállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a bankgarancia érvényességének időtartamának lejáratát megelőző 30. (harmincadik) napig a Megrendelő részére átadni a meghosszabbított bankgaranciát.

14.6. Abban az esetben, ha a bankgaranciát a Megrendelő bármely okból részben vagy egészben lehívta vagy az óvadékot a követelése kielégítésére részben vagy egészben igénybe vette, úgy a lehívás tényéről írásban értesíti az Alvállalkozót.

XV. Kötbér, kártérítés

15.1. Ha a Felek a Szerződésben késedelmi kötbér alkalmazását kötötték ki, akkor az Alvállalkozó a véghatáridő, és a Szerződésben meghatározott részhatáridők elmulasztása esetén a Szerződésben meghatározott mértékű kötbért köteles a Megrendelőnek megfizeti. A késedelmi kötbér alapja véghatáridő elmulasztása esetén a teljes nettó Alvállalkozói díj, részhatáridő esetén a késedelmesen teljesített munkarészre eső nettó Alvállalkozói díj. A késedelmi kötbér a késedelembe esés időpontjában válik esedékessé és naponta számítandó. Megrendelő a részhatáridő késedelmes teljesítése miatti kötbért a véghatáridő teljesítése esetén is követelheti.

15.2. Ha a Felek a Szerződésben hibás teljesítési kötbér alkalmazását kötötték ki, úgy az Alvállalkozó hibás teljesítés esetén a Szerződésben meghatározott mértékű kötbért köteles a Megrendelőnek megfizetni. A hibás teljesítési kötbér alapja a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba esetén a teljes nettó Alvállalkozói díj, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba esetén a hibás munkarészre eső nettó Alvállalkozói díj. Alvállalkozó hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettséget nem befolyásolja, hogy a hiba javítható, vagy nem javítható. A hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés Megrendelő általi megállapításakor válik esedékessé.

15.3. Ha a Felek a Szerződésben meghiúsulási kötbér alkalmazását kötötték ki, úgy az Alvállalkozó a Szerződésben meghatározott mértékű meghiúsulási kötbért kötetes a Megrendelőnek megfizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó Alvállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér a meghiúsulás Megrendelő általi megállapításakor válik esedékessé.

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen Szerződés teljesítésére – ideértve a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítését is – Alvállalkozó bármely okból képtelenné válik (így különösen, de nem kizárólag-, vagy felszámolási eljárás elrendelése, jogutód nélkül megszűnés elhatározása, a cég adószámának állami adóhatóság általi törlése, vagy felfüggesztése, hivatalbóli törlési eljárás megindulása, a szerződés tárgyát képező alvállalkozói tevékenység megszűnése, Alvállalkozó részére jogszabályban előírt hatósági engedély visszavonása, stb.), azt a Felek úgy tekintik, hogy Alvállalkozó teljesítése neki felróható okból meghiúsult, ezért az erre okot adó esemény bekövetkeztének napjával a jóteljesítési, szavatossági és jótállási biztosíték összege meghiúsulási kötbér jogcímén a Megrendelőt illeti meg. Amennyiben a Megrendelő jelen bekezdés alapján érvényesíti meghiúsulási kötbér igényét, úgy a fennmaradó teljesítésre nem tarthat igényt.

15.4. A kötbér lejárt pénzügyi követelésnek minősül, melyet Megrendelő az Alvállalkozó számláinak összegébe, vagy bármely más követelésébe beszámíthat, illetve annak összegét az Alvállalkozó által nyújtott bankgarancia, óvadék vagy visszatartás összegéből igénybe veheti.

15.5. A kötbér érvényesítése nem befolyásolja a Megrendelőnek az Alvállalkozóval szembeni egyéb követeléseit.

15.6. Megrendelő több jogcímen is érvényesíthet kötbért az Alvállalkozóval szemben.

15.7. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

15.8. Az esedékessé vált kötbér után az Alvállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

15.9. A Megrendelő jogosult az Alvállalkozóval szemben fennálló, a jelen Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő követeléseit (pl. kárigény, kötbérkövetelés stb) a jóteljesítési biztosíték összegébe történő beszámítás útján (visszatartás), illetve a jóteljesítési biztosíték terhére (bankgarancia, óvadék) kielégíteni.

XVI. A szerződés megszűnése

16.1. Megrendelő a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően pedig 30 (harminc) napos felmondási idővel bármikor felmondhatja a Szerződést. Felek ilyen esetben elszámolnak egymással. Alvállalkozó ezekben az esetekben csak az elvégzett munkák (átalánydíj esetén annak arányos) ellenértékére és azok közvetlen költségeire tarthat igényt, elmaradt haszon, bevételkiesés és egyéb jogcímen kártérítési igénnyel nem élhet.

16.2. Megrendelő felmondhatja a Szerződést, illetve attól elállhat, amennyiben az Építtetővel kötött szerződése bármely okból megszűnik, vagy oly módon változik, hogy a Szerződés teljesítése lehetetlenné válik, illetve annak teljesítése már nem áll érdekében. A Felek ilyen esetben elszámolnak egymással. Alvállalkozó ezekben az esetekben csak az elvégzett munkák (átalánydíj esetén annak arányos) ellenértékére és azok közvetlen költségeire tarthat igényt. Elmaradt haszon, bevételkiesés és egyéb jogcímen kártérítési igénnyel nem élhet.

16.3. Alvállalkozó szerződésszegése esetén Megrendelőnek írásban, ésszerű póthatáridő kitűzésével fel kell szólítani Alvállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére. Amennyiben Alvállalkozó a megjelölt határidőre sem szünteti meg a szerződésszegést, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani vagy a Szerződéstől elállni.

16.4. A 16.3 pontban foglaltaktól függetlenül, Alvállalkozó súlyos szerződésszegése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani vagy a Szerződéstől elállni póthatáridő kitűzésének kötelezettsége nélkül. A súlyos szerződésszegés tényét írásban közölni kell. Súlyos szerződésszegésnek minősül – az AVSZF-ben meghatározottakon túlmenően – különösen, de nem kizárólag, amennyiben az Alvállalkozó:

olyan okból, amelyért felelős, a kiviteli ütemtervben meghatározott határidőkhöz, illetve rész- vagy véghatáridőhöz képest 10 (tíz) naptári napot meghaladó késedelembe esik;

Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére hibásan, szakszerűtlenül, illetve nem a Szerződésben foglalt minőségben és/vagy műszaki tartalom szerint teljesít, illetve tevékenységét nem a Szerződésben foglalt feltételek szerint végzi;

az Alvállalkozó a munkavégzését felfüggeszti, és a munkavégzést a Megrendelő felhívása ellenére, a felhívástól számított 24 órán belül nem folytatja;

az Alvállalkozó a Megrendelő által jóvá nem hagyott anyagokat, termékeket, berendezéseket, gépeket vagy egyébként anyagokat, termékeket, berendezéseket, gépeket nem megfelelő technológiával és minőségben építi be;

Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a szerződéses kötelezettségeinek teljesítését nem kezdi meg, illetve nem folytatja, a hibás teljesítést nem javítja ki, a késedelem megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket nem teszi meg;

valamely szerződéses kötelezettségének és/vagy a Megrendelő utasításának határidőre nem tesz eleget;

csőd-, felszámolási eljárást kezdeményeznek az Alvállalkozó ellen, vagy végelszámolását határozza el, vagy 1 (egy) évnél régebben lejárt köztartozása van, illetve vele szemben hivatalbeli törlési eljárást rendeltek el, adószámát felfüggesztették vagy törölték;

megszegi az AVSZF szerinti – környezetvédelemre vonatkozó – kötelezettségeit

megszegi az AVSZF VIII. fejezetében foglalt – munkavédelemre vonatkozó – kötelezettségeit vagy

megszegi az AVSZF XVIII. fejezetében foglalt titoktartási kötelezettségét.

16.5. A Szerződés azonnali hatályú felmondása vagy elállás esetén a Megrendelő — a vonatkozó jogszabályokban foglaltakon kívül — jogosult:

a meghiúsulási kötbér érvényesítésére;

az Alvállalkozó által el nem végzett munkának az Alvállalkozó költségére történő elvégzésére vagy elvégeztetésére; továbbá

16.6. Alvállalkozó a Szerződés megszűnése esetén csak az általa elvégzett, szerződésszerűen teljesített munka, munkarész, mű (átalánydíj esetén annak arányos) ellenértékére tarthat igényt, Megrendelő jogosult ezen ellenértékbe a felmerülő igényét beszámítás útján érvényesíteni.

Amennyiben az Alvállalkozó a Szerződést anélkül, hogy erre jogosult volna, elállással vagy felmondással megszünteti, köteles a nettó Alvállalkozó díj 10%-át meghiúsulási kötbérként megfizetni Megrendelő részére.

16.7. A Szerződés megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatokat írásban kell közölni a másik Fél képviselőjével.

16.8. Amennyiben a Szerződés bármilyen okból megszűnik, az Alvállalkozónak a munkaterület birtoklásához való joga a Szerződés megszűnésével egyidejűleg megszűnik. A szerződésszerű teljesítés esetén a birtokláshoz való jog a teljesítésigazolás kiadásával megszűnik. Alvállalkozó kötelezettséget vállal, hogy legkésőbb a Szerződés megszűnésének, illetve a teljesítésigazolás kiadásának napján (lásd 6.5. pont, a teljesítésigazolás kiadásának feltétele a levonulás) a munkaterületről levonul, onnan valamennyi, a munkavégzéshez használt eszközét, felszerelését, berendezését eltávolítja, azt tiszta és biztonságos állapotban átadja a Megrendelő részére. Ez a kötelezettség nem érinti a megkezdett munkarészek befejezésének kötelezettségét. Amennyiben a levonulási kötelezettségének az Alvállalkozó határidőben nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a munkaterületről az Alvállalkozó ingóságait, a munkavégzéshez használt eszközét, felszerelését, berendezését – amennyiben Alvállalkozó a felszólítás ellenére 24 órán belül azokat nem szállítja el – Alvállalkozó költségére és veszélyére elszállítatni és szükség esetén őriztetni. Megrendelő jogosult az Alvállalkozó, annak alkalmazottai és közreműködői vonatkozásában az építési területre történő belépést megtagadni. Az Alvállalkozó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a Szerződés megszűnésével, illetve a teljesítésigazolás kiadásával egyidejűleg a munkaterület birtoklásához való joga megszűnik, és lemond arról, hogy ezen időpontot követően a Megrendelővel, az Építtetővel vagy bármely más harmadik személlyel szemben birtokvédelmi igényt érvényesítsen és kötelezettséget vállal, hogy semmilyen módon nem akadályozza meg, hogy a Megrendelő a munkaterületet birtokba vegye. Az Alvállalkozó ezen kötelezettségvállalását és joglemondó nyilatkozatát az egyedi alvállalkozási szerződés aláírásával kifejezetten megerősíti. A jelen pont szerinti kötelezettség megszegése esetén az Alvállalkozó naponként a nettó Alvállalkozói díj 0,5%-ának megfelelő mértékű, de maximum 10% kötbér megfizetésére köteles.

XVII. Képviselet, együttműködés

17.1. A Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok tételére a Felek egyedi alvállalkozási szerződésben meghatározott képviselői jogosultak, akik a Feleknek a Szerződés teljesítése során kapcsolattartási, adatszolgáltatásit egyeztetési, intézkedési, ellenőrzési, műszaki irányítói stb. feladatok ellátására felhatalmazott képviselői.

17.2. A Felek a másik Fél egyidejű írásbeli értesítésével a képviselőik, megbízottaik számát növelhetik, illetve személyét megváltoztathatják. A Felek megbízottai feladataik ellátásával – részben, vagy egészben, időlegesen vagy véglegesen – írásban a másik Fél egyidejű értesítésével más személyt, személyeket bízhatnak meg.

17.3. Az Építtető a teljesítést képviselője (építési műszaki ellenőr) útján ellenőrizheti. Az építtető képviselője jogosult az Alvállalkozó teljesítésének ellenőrzésére, és észrevételeinek az építési naplóba történő bejegyzésére, valamint a teljesítés igazolásában részt vehet. Az Építtető képviselője az Alvállalkozónak utasítást a 7.7. pont szerint adhat. Az Építtető képviselőjének adatait az építési naptóban rögzíteni kelt.

17.4. A Felek az építési naplóba történő bejegyzések útján, illetve az alvállalkozói kooperációs jegyzőkönyvön keresztül tartják egymással a kapcsolatot. Ha a Szerződés írásbeli közlésről, értesítésről stb. rendelkezik, akkor — az építési naplóbejegyzés mellett — a másik Fél számára a kézbesítést hitelesen igazoló módon külön írásbeli értesítést, közlést kell küldeni. A Felek közötti írásos kapcsolattartás az építési napló mellékletét képezi. A Felek közötti szóbeli kapcsolattartás, egyeztetések, megbeszélések, stb. kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinthetők és jogi kötelező erővel annak jegyzőkönyvbe foglalása nélkül nem bírnak.

Az AVSZF vagy a Szerződés értelmében adandó minden nyilatkozatot írásban kell megtenni és személyes kézbesítés, futár, ajánlott, tértivevényes küldemény, vagy telefax útján kell elküldeni a másik Félnek a Szerződésben feltüntetett címére vagy a Fél mindenkor bejegyzett székhelyére. A személyes kézbesítés, futár, ajánlott, tértivevényes küldemény a tényleges kézbesítése, a telefax útján megküldött küldemény pedig annak elküldése pontos időpontjában minősül kézbesítettnek, feltéve a telefax esetén, hogy a telefax igazolta a küldemény eredményes elküldését.

Amennyiben a címzett a postai, futár útján küldött vagy személyesen kézbesíteni kívánt küldemény átvételét megtagadja, vagy azt egyéb okból nem lehet kézbesíteni, a küldemény a kézbesítés megkísérlésének napján átvettnek minősül.

Az e-mail útján küldött levél kizárólag akkor esik az írásbeli küldeménnyel egy tekintet alá, és felel meg a jelen Szerződés szerinti írásbeliség követelményének, amennyiben annak kézhezvételét a címzett automatikus visszaigazolással vagy válasz e-maillel 24 órán belül visszaigazolta.

A szerződés módosítására, kiegészítésére, megszüntetésére irányuló, továbbá a Szerződés szerinti kötelezettségek megszegésével, igényérvényesítéssel, lemondással, valamint joggyakorlással kapcsolatos nyilatkozat nem közölhető joghatályosan e-mail útján a másik Féllel. Ezek a nyilatkozatok kizárólag papír alapon kibocsátott, postai tértivevényes, ajánlott küldeményként, személyesen vagy futár útján kézbesített, a Felek cégszerű aláírási joggal rendelkező képviselői által aláírt nyilatkozattal lehet.

XVIII. Titoktartás

18.1. A Megrendelő és az Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy minden, a Felekre, üzleti partnereikre, tevékenységükre vonatkozó műszaki, kereskedelmi, üzletviteli és egyéb ismeret, tapasztalat, információ, know-how, dokumentum, adat és rajz — függetlenül attól, hogy azokat a Felek a Szerződés megkötése vagy teljesítése során kapták, illetőleg jutottak hozzá —, amely a Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben jut a másik Fél tudomására, üzleti titoknak tekintendő és a másik Fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozható nyilvánosságra vagy harmadik személy tudomására, azokat a Felek kötelesek bizalmasan kezelni. Ezen rendelkezés értelemszerűen nem vonatkozik azon információkra, amelyek felfedését, nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő.

18.2. Az Alvállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a jelen fejezet szerinti titoktartási rendelkezéseket a munkavállalói is betartsák, továbbá köteles Szerződés teljesítéséhez igénybe vett közreműködővel, további vagy szub-alvállalkozóval kötött szerződésbe a jelen fejezet szerinti titoktartási rendelkezéseket belefoglalni.

18.3. A Felek a Szerződés megszűnését követően sem használhatják fel, hozhatják nyilvánosságra az üzleti titkokat és a Szerződés megszűnését követően is kötelesek időbeli korlát nélkül az üzleti titok védelméről gondoskodni.

18.4. A fenti rendelkezések megszegésével a másik Félnek okozott kárt a károkozó köteles megtéríteni.

18.5. Az Alvállalkozó kötelezettséget vállat arra, hogy a Szerződés tekintetében, illetve a Szerződéssel kapcsolatos bármely információ vonatkozásában bármely kommunikációs tevékenységet, nyilatkozatot (ide értve a nyomtatott, illetve az elektronikus sajtóban, rádióban, televízióban, interneten, továbbá harmadik személyek, illtetve a nyilvánosság által hozzáférhető bármely kommunikációs formában) kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával tesz vagy végez.

18.6. Amennyiben az Alvállalkozó a jelen fejezetben foglalt bármely kötelezettségét megszegi, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megrendelő jogosult az ilyen esetre Szerződésben vagy a jogszabályokban meghatározott jogain túl kötbért felszámítani, amelynek mértéke szerződésszegésenként 10.000.000 Ft (tízmillió forint)

XIX. Környezetvédelmi követelmények

19.1. A Megrendelő a gyakorlatban alkalmazza az ISO 14001 nemzetközi szabvány követelményeit kielégítő környezetközpontú irányítási rendszert.

19.2. A Megrendelő fokozottan ellenőrizheti, hogy az Alvállalkozó tevékenységének alapfeltételei hogyan teljesülnek. Az Alvállalkozóval történő szerződéskötés feltétele, hogy érvényes működési engedélyét, megfelelő képesítésű szakemberekkel, gépjárműveik, erőgépeik érvényes műszaki vizsgával és zöld kártyával rendelkezzenek.

19.3. Fentiek meglétét a Megrendelő az építési munkák alatt folyamatosan jogosult ellenőrizni. Az engedélyek, vizsgák érvényességének időpontjait az Alvállalkozó az ellenőrzéskor köteles igazolni. A munkavégzés során felmerülő környezetvédelmi problémákat az Alvállalkozó a Megrendelő környezetvédelmi megbízottjának azonnal köteles jelenteni. Környezetvédelmi kérdésekben külső kommunikációra csak a Megrendelő környezetvédelmi megbízottja vagy az általa írásban felhatalmazott harmadik személy jogosult. A környezetvédelmi megkeresésekről a környezetvédelmi megbízottat az Alvállalkozó köteles tájékoztatni, válaszadásra csak a Megrendelő környezetvédelmi megbízottja vagy az általa írásban meghatalmazott harmadik személy jogosult.

19.4. A vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, hatósági követelmények az Alvállalkozó általi be nem tartása miatt indult szabálysértési eljárások, bírságok viselése az Alvállalkozót terheli, amennyiben valamely igény érvényesítésére a Megrendelővel szemben kerülne sor, az Alvállalkozó köteles helytállni és a Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a vele szemben érvényesített igény, követelés alól.

19.5. A környezetvédelemre vonatkozó további rendelkezéseket az AVSZF elválaszthatatlan részét képező 1/B. melléklet tartalmazza, a környezetvédelmi hiányosságok miatt érvényesíthető kötbérek (szerződésszegési díj) jegyzékével együtt. Az Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen 1/B. mellékletben meghatározott környezetvédelmi hiányosságok esetén az ezen mellékletben meghatározott összegű kötbér(ek) fizetésére köteles.

XX. Vis Maior

20.1. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a kedvezőtlen időjárási viszonyok elleni védekezés, illetve a munkavégzés időjárási viszonyokra tekintettel szükséges megszervezése az Alvállalkozó kötelezettsége, felelőssége és költsége, így ezek, az objektíve kifejezetten el nem hárítható és az Alvállalkozói munka folytatását kizáró rendkívüli természeti, vagy egyéb hasonló körülmények, hatások kivételével nem minősülnek vis maiornak, vagy az Alvállalkozó ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan, elkerülhetetlen körülménynek, és nem adnak alapot a teljesítési határidő és/vagy az Alvállalkozói díj módosítására.

A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt keletkező esetleges beázások elhárítása, valamint ezek miatt az építési területen felgyülemlő víz kiszivattyúzása Megrendelő feladata.

20.2. A Felek kijelentik, hogy a kedvezőtlen időjárás nem tekinthető olyan külső körülménynek, ami a kivitelezési idő meghosszabbodására adhat okot, egyedüli kivételként az Alvállalkozói munka folytatását objektíve kizáró és elháríthatatlan külső természeti katasztrófa, vagy hasonló körülmény.

20.3. A vis maior esemény által érintett Fél köteles mindazonáltal minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elhárítsa, megszüntesse, vagy mérsékelje a vis maior esemény hatásait.

20.4. Egyik Fél sem felelős a kötelezettségeinek részleges, vagy teljes nem teljesítéséért, illetve a vis maior következményeiért, ha az a fentiek szerinti vis maior következménye. 

XXI. Záró rendelkezések

21.1. A Felek kijelentik, hogy képviselőik a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással rendelkeznek, továbbá velük szemben nem indult és nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt és nincs 1 (egy) éven túl lejárt köztartozásuk, adószámukat az állami adóhatóság nem törölte és nem is függesztette fel. Mindkét Fél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen feltételekben, továbbá cégadataiban változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik Fél tudomására hozza.

21.2. A Felek kijelentik, hogy a Szerződésben és az AVSZF-ben foglaltak a szerződéses akaratukat helyesen tartalmazzák, tartalmukkal egyetértenek és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

21.3. Az Alvállalkozó az általa a Szerződés teljesítése során átadott tervek, rajzok, műszaki dokumentumok tekintetében kijelenti, hogy ezen szerzői jogi védelem alá tartozó művek tekintetében a felhasználási joggal rendelkezik, és a Megrendelő részére kizárólagos, bármely célú, időben és térben korlátlan felhasználási jogot biztosít ideértve az átdolgozással, másolással, tárolással (beleértve digitális formátumokat is) vagy bármely más jellegű használattal kapcsolatos szerzői jogokat is. A felhasználási jog ellenértéke (felhasznáIási díj) az Alvállalkozói díjban benne foglaltatik.

21.4. Az Alvállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés alapján a teljesítéséhez szükséges anyagok, eszközök, berendezések tekintetében megfelelő és átruházható tulajdonjoggal rendelkezik, Alvállalkozó saját alvállalkozójával, beszállítójával, közreműködőjével a Szerződés teljesítéséhez kötendő szerződésekben tulajdonjog fenntartást nem alkalmaz.. A Megrendelő részére átadott — azaz a munkaterületre leszállított — a teljesítéséhez szükséges anyagok, eszközök, berendezések tulajdonjoga az építési területre történő leszállítással száll át Megrendelőre.

21.5. A Szerződést módosítani kizárólag közös megegyezéssel (kivéve ahol a jelen AVSZF eltérően rendelkezik) írásban, a Felek cégszerű aláírási joggal rendelkező képviselői által aláírt, kifejezett módosítási szándékot tartalmazó nyilatkozattal lehet. A módosítások a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Felek közötti írásos kapcsolattartás, szóbeli megállapodások, egyeztetések, ráutaló magatartás stb. nem jelentik a Szerződés módosítását.

21.6. A Szerződés hatálybalépésével a Szerződés mellékletét képező dokumentumok kivételével hatályukat vesztik a Szerződés tárgyával kapcsolatban a Felek között keletkezett előkészítő iratok, egyeztetések, szóbeli vagy írásos megállapodások.

21.7. Ha a Szerződés bármely része érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy ilyenné válik, ez nem érinti a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét. Ebben az esetben a Felek kötelesek a Szerződést akként módosítani, hogy az érvénytelen rendelkezések helyett az eredeti szerződéses akaratukkal és a Szerződés többi részében foglaltakkal összhangban levő érvényes rendelkezéseket fogadnak el. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Szerződés végrehajtása során értelmezési, szabályozási hézagra derül fény.

21.8. A Felek a vitás jogi és szakmai kérdéseket elsősorban békés úton rendezik. A Felek közötti vita nem jogosítja fel az Alvállalkozót a munkák leállítására, felfüggesztésére, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. Ezen vitás kérdéseket a Felek megkísérlik megegyezéssel rendezni. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben közöttük szakmai (műszaki), illetve kivitelezési kérdésekben vita merül fel, úgy a vita eldöntésére közösen kijelölnek egy független építésügyi szakértőt, melynek álláspontját a Felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A független építésügyi szakértő eljárásával kapcsolatosan felmerült költségeket az a fél köteles viselni, amelyik álláspontját a műszaki ellenőr nem igazolta.

21.9. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése során fontosnak tartják az az anti-korrupciós jogszabályok és az etikus üzleti magatartási szabályok figyelembe vételét és betartását. Az Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a sem az Építtető, sem pedig a Megrendelő nevében eljáró személyek, illetve az Építtető, vagy a Megrendelő megbízottai nevében eljáró személyek számára nem alkalmaz semmilyen közvetlen vagy közvetett javadalmazást, kedvezményt, és egyéb etikátlan módon sem befolyásolja ezen személyeket objektív döntéshozásukban abból a célból, hogy az Alvállalkozó, illetve az Alvállalkozóval azonos tulajdonosi érdekeltségbe tartozó vállalkozások számára üzletet vagy előnyt szerezzen, vagy üzlet megtartásához segítséget nyújtson, ideértve a Szerződés szerinti jogügyletet is. A Felek elfogadják, hogy jelen pontban rögzített szabályok be nem tartása súlyos szerződésszegés, mely a Szerződés azonnali hatályú felmondását, valamint a megfelelő jogi lépések megtételét vonhatja maga után.

21.10. Az AVSZF-ben és a Szerződésben nem érintett kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. rendelkezései, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok az irányadóak.

21.11. A Felek kijelentik, hogy a (bármely alvállalkozói) Szerződés tartalmazta az AVSZF elérhetőségét ( https://optimair.hu/adatvedelem/avszf ), amelyet a szerződés aláírása előtt a szerződéssel együtt elolvasták, a cégszerű aláírásra feljogosított képviselőik, a két dokumentumot együttesen (nyomtatott és a webes) értelmezve jóváhagyólag írják alá. A Szerződés a Felek cégszerű aláírásával 2 (két) eredeti példányban készül, melyből egy példány az Alvállalkozót, egy példány pedig a Megrendelőt illeti. Az AVSZF nyomtatás nélkül is a szerződés része.

Kelt: Budapest, 2020. február 10., hétfő


  Parse error: syntax error, unexpected '?' in /home/optimair/public_html/wp-content/plugins/official-facebook-pixel/core/FacebookServerSideEvent.php on line 94